Start

Gäller bestämmelserna om ramavtal även när ramavtalet ska direktupphandlas?

Om man genomför direktupphandling avseende succesiva uttag av varor och värdet är c.a 100.000/år . Man tillfrågar tre stycken leverantörer inom det efterfrågad upphandlingsområdet och antar samtliga tre. Måste man då rangordna dessa leverantörer eller kan våra verksamheter välja vilken leverantör de vill handla från.

Lasse

Publicerad 02 oktober 2020

Hej Lasse,

Vi tolkar din fråga som att det rör sig om ett ramavtal med tre leverantörer och att värdet av upphandlingen understeg direktupphandlingsgränsen varpå upphandlingen genomfördes som en direktupphandling. Återkom gärna med ett förtydligande om vi har missuppfattat din fråga.

Inledningsvis kan konstateras att det är fullt möjligt att upphandla ett ramavtal genom en direktupphandling under förutsättning att förfarandet är tillåtet, exempelvis om värdet av upphandlingen understiger direktupphandlingsgränsen. En direktupphandling är ett upphandlingsförfarande utan särskilda formkrav eller krav på annonsering. Det finns därför inga bestämmelser om till exempel konkurrensutsättning, tidsfrister eller liknande. Det innebär att den upphandlande organisationen har en stor frihet att själv välja hur en direktupphandling ska genomföras.

Måste man tillämpa en fördelningsnyckel även vid avrop från ett direktupphandlat ramavtal?
Vid direktupphandling är enbart bestämmelserna i 19 a kapitlet i lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpliga. Reglerna om ramavtal över tröskelvärdena är därför inte tillämpliga, till exempel reglerna om fördelningsnyckel. Det saknas även specifika regler i 19 a kapitlet om hur ett direktupphandlat ramavtal ska vara utformat.

Trots att det inte finns några formkrav för hur ett direktupphandlat avtal ska vara utformat så gäller de grundläggande upphandlingsprinciperna även vid en direktupphandling. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att det endast är de bestämmelser som reglerar under vilka förutsättningar det är tillåtet att genomföra en direktupphandling samt de grundläggande upphandlingsprinciperna som utgör de rättsliga ramarna för en direktupphandling och som därmed kan ligga till grund för en överprövning. Även om en upphandlande organisation har inspirerats av de mer detaljerade bestämmelserna vid upphandlingens genomförande så medför det alltså inte att de reglerna blir tillämpliga vid en eventuell domstolsprövning.

Vid tillämpning av de direktivstyrda reglerna i upphandlingslagstiftningen framgår att det vid ett ramavtal med flera leverantörer där avrop sker utan en förnyad konkurrensutsättning ska finnas objektiva villkor för hur tilldelningen av enskilda kontrakt ska ske. Bestämmelsen är ett uttryck för likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen. Utifrån att bestämmelsen om fördelningsnyckel är ett uttryck för likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen samt med hänsyn till att de grundläggande upphandlingsprinciperna även gäller vid en direktupphandling så är det rimligt att anta att det även vid ramavtal som har tillkommit genom en direktupphandling bör finnas någon slags mekanism som säkerställer att tilldelningen av kontrakt sker på ett likabehandlade och öppet sätt.

Om och i så fall hur en fördelningsnyckel ska vara utformad i ett direktupphandlat ramavtal får slutligen avgöras i rättstillämpningen.

Läs mer
Läs mer om de grundläggande principernas betydelse vid direktupphandling i Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2018 ref. 60.

Källhänvisning
  • 19 a kap. 1 § lagen om offentlig upphandling (LOU) – med direktupphandling avses ett förfarande för tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal utan krav på att den upphandlande myndigheten först ska informera om sin avsikt att upphandla genom en annons om anbudsinfordran
  • 19 a kap. 8 § LOU – de grundläggande upphandlingsprinciperna gäller vid direktupphandling.
Med vänlig hälsning,

Victoria

Jurist

21 oktober 2020 (Uppdaterat 14 oktober 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.