Start

Gäller bestämmelserna om ramavtal även när ramavtalet ska direktupphandlas?

Om man genomför direktupphandling avseende succesiva uttag av varor och värdet är c.a 100.000/år . Man tillfrågar tre stycken leverantörer inom det efterfrågad upphandlingsområdet och antar samtliga tre. Måste man då rangordna dessa leverantörer eller kan våra verksamheter välja vilken leverantör de vill handla från.

Lasse

Publicerad 02 oktober 2020

Hej Lasse,

Vi tolkar din fråga som att det rör sig om ett ramavtal med tre leverantörer och att värdet av upphandlingen understeg direktupphandlingsgränsen varpå upphandlingen genomfördes som en direktupphandling. Återkom gärna med ett förtydligande om vi har missuppfattat din fråga.

Inledningsvis kan konstateras att det är fullt möjligt att upphandla ett ramavtal genom en direktupphandling under förutsättning att förfarandet är tillåtet exempelvis om värdet av upphandlingen understiger direktupphandlingsgränsen. En direktupphandling är ett upphandlingsförfarande utan särskilda formkrav eller krav på annonsering. Det finns alltså inga bestämmelser om till exempel konkurrensutsättning, tidsfrister eller liknande. Det innebär att den upphandlande myndigheten har en stor frihet att själv välja hur en direktupphandling ska genomföras.

Trots att det inte finns några formkrav för hur en direktupphandling ska gå till så gäller de grundläggande upphandlingsprinciperna även vid en direktupphandling. Om den upphandlande myndigheten har valt att vända sig till flera leverantörer så får de grundläggande upphandlingsprinciperna en större praktisk betydelse jämfört med om den upphandlande myndigheten endast har vänt sig till en leverantör och kommit överens med denne om uppdraget.

Måste man tillämpa en fördelningsnyckel även vid avrop från ett direktupphandlat ramavtal?
Inledningsvis kan det noteras att upphandlingslagstiftningens bestämmelser om ramavtal, som utgångspunkt även gäller vid upphandling under tröskelvärdena samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster, det vill säga icke direktivstyrd upphandling. Eftersom direktupphandling är ett förfarande utan formkrav är vår uppfattning dock att lagens bestämmelser om ramavtal inte bör vara tillämpliga för direktupphandlingar.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom slagit fast att det endast är de bestämmelser som reglerar under vilka förutsättningar det är tillåtet att genomföra en direktupphandling samt de grundläggande upphandlingsprinciperna som utgör de rättsliga ramarna för en direktupphandling och som därmed kan ligga till grund för en överprövning. Även om en upphandlande myndighet har inspirerats av de mer detaljerade bestämmelserna vid upphandlingens genomförande så medför det alltså inte att de reglerna blir tillämpliga vid en eventuell domstolsprövning.

Vid tillämpning av de mer detaljreglerade bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen framgår att det vid ett ramavtal med flera leverantörer där avrop sker utan en förnyad konkurrensutsättning ska finnas objektiva villkor för hur tilldelningen av enskilda kontrakt ska ske. Bestämmelsen är ett uttryck för likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen. Utifrån att bestämmelsen om fördelningsnyckel är ett uttryck för likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen samt med hänsyn till att de grundläggande upphandlingsprinciperna gäller även vid en direktupphandling så är det rimligt att anta att det även vid ramavtal som har tillkommit genom en direktupphandling bör finnas någon slags mekanism som säkerställer att tilldelningen av kontrakt sker på ett likabehandlade och öppet sätt.

Så vitt vi känner till så har aldrig en fördelningsnyckel i ett direktupphandlat ramavtal varit föremål för en domstolsprocess. Rättsläget för vilken betydelse de grundläggande upphandlingsprinciperna får när en upphandlande myndighet väljer att direktupphandla ett ramavtal med flera leverantörer får därför betraktas som oklart. Om och i så fall hur en fördelningsnyckel ska vara utformad i ett direktupphandlat ramavtal får slutligen avgöras i rättstillämpningen.

Läs mer
Läs mer om de grundläggande principernas betydelse vid direktupphandling i Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2018 ref. 60.

Källhänvisning
  • 19 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tillämpliga bestämmelser vid upphandling under tröskelvärdena samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster, det vill säga inte direktivstyrda upphandlingar
  • 19 kap. 4 § LOU – med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

21 oktober 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.