Start

Vilka finansiella tjänster omfattas av undantaget i LOU?

Publicerad 02 november 2020
Hej

Omfattas Cash management-produkter av LOU och därmed upphandlingspliktiga eller ingår dessa i undantaget för vissa finansiella tjänster ( CPV-kod 66100000–1 till 66190000–8)?

Vänliga hälsingar
Madeleine


Madeleine

Publicerad 02 november 2020

Hej Madeleine,

Inledningsvis kan nämnas att undantaget som du hänvisar till endast avser tjänster. En produkt omfattas därmed aldrig av undantaget oavsett om det är en Cash management-produkt eller inte.

Vilka finansiella tjänster omfattas av undantaget?
De CPV-koder som omfattas av undantaget är,
 • 66100000–1 – Bank- och investeringstjänster
 • 66110000–4 – Banktjänster
 • 66111000–1 – Centralbanktjänster
 • 66112000–8 – Inlåningstjänster
 • 66113000–5 – Kreditgivning
 • 66113100–6 – Mikrokreditgivning
 • 66114000–2 – finansiell leasing
 • 66115000–9 – Internationell betalningsförmedling
 • 66120000–7 – Investment banking och tillhörande tjänster
 • 66121000–4 – Sammanslagningar och förvärv
 • 66122000–1 – Företagsfinansiering och riskkapital
 • 66130000–0 – Fondkommission och liknande värdepappers- och varumäklingstjänster
 • 66131000–7 – Tjänster avseende värdepappershandel
 • 66131100–8 – Pensionsinvesteringar
 • 66132000–4 – Varuförmedling
 • 66133000–1 – Hantering och clearing
 • 66140000–3 – Aktieförvaltning
 • 66141000–0 – Förvaltning av pensionsfonder
 • 66150000–6 – Administrativa tjänster avseende finansmarknaden
 • 66151000–3 – Finansmarknad - drift
 • 66151100–4 – Elektronisk detaljhandel
 • 66152000–0 – Finansmarknad - tillsyn
 • 66160000–9 – Notariats- och depåtjänster
 • 66161000–6 – Notariatstjänster
 • 66162000–3 – Depåtjänster
 • 66170000–2 – Finansiell rådgivning, hantering av finansiella transaktioner och cleringhouse-tjänster
 • 66171000–9 – Finansiell rådgivning
 • 66172000–6 – Hantering av finansiella transaktioner och clearinghouse-tjänster
 • 66180000–5 – Valutaväxling
 • 66190000–8 – Låneförmedling
För att avgöra om det som ska anskaffas omfattas av någon av ovanstående CPV-koder och därmed även omfattas av undantaget måste en bedömning göras i det enskilda fallet utifrån föremålet för upphandlingen.

Läs mer
För ytterligare förklaring av CPV-koderna se CPV 2008 Förklarande anmärkningar som finns publicerad på SIMAP:s webbplats.

Läs även mer om vilka tjänster som omfattas av undantaget i inlägget Är undantaget för vissa finansiella tjänster tillämplig i samband med löpande banktjänster? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
 • 3 kap. 24 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantag gällande vissa finansiella tjänster
 • Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 av den 28 november 2007 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG respektive 2004/18/EG om förfaranden vid offentlig upphandling, när det gäller revidering av CPV (CPV-förordningen).
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

04 november 2020 (Uppdaterat 04 augusti 2021)

Hej,
Hur har UHM kommit fram till att det är de av er angivna CPV-koderna som är de relevanta i lagrummet? Regeringen anger nämligen i proposition 2015/16:195 på sidan 917, i ett förtydligande som görs efter lagrådets påpekande, att "Vad som omfattas av begreppet bestäms av CPV-nomenklaturen enligt 4 kap. 19 §, närmare bestämt huvudgrupp 6000000-0 finans- och försäkringstjänster med tillhörande grupper och undergrupper". Regeringens uppfattning om vad paragrafen omfattar tycks alltså skilja sig från er. Har ni en källa som stöder er bedömning som jag kan läsa vidare i?

Pernilla

01 december 2022

Hej Pernilla,

Tyvärr verkar det vara en felskrivning i förarbetena till lagen om offentlig upphandling. Till att börja med kan det konstateras att en CPV-kod alltid ska innehålla åtta siffror samt en kontrollsiffra, där de första två siffrorna identifierar huvudgruppen. Den CPV-kod som anges i förarbetena innehåller enbart sju siffror samt en kontrollsiffra.

Vad som ytterligare talar för att det är en felskrivning är att huvudgruppen för finans- och försäkringstjänster är 66XXXXXX-X medan huvudgruppen 60XXXXXX-X avser transporter (utom avfallstransport). Det är alltså rimligt att utgå från att den huvudgrupp som avses i förarbetena är 66XXXXXX-X.

Den fullständiga CPV-koden för huvudgruppen för finans och försäkringstjänster är 66000000–0. Av CPV-förordningen framgår dock tydligt att det inte är samtliga grupper och undergrupper som omfattas av undantaget. De CPV-koder som omfattas är markerade med en fotnot i förordningen och det är de CPV-koderna som är angivna i inlägget ovan.

Källhänvisningar,
Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008 (CPV-förordningen) – information om uppbyggnaden av klassificeringssystemet samt vilka CPV-koder som omfattas av undantaget för vissa finansiella tjänster (CPV-koderna 66100000–1 till 66190000–8).

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

06 december 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.