Start

Kan man kräva att även underleverantörerna ska ha ett miljöledningssystem?

Publicerad 14 december 2020
Hej,
Om man ställer ett kvalificerande krav på miljöledningssystem inom upphandling av transport - och det visar sig att anbudsgivaren kommer att kontraktera underleverantörer - hur gäller kravet på första led de övriga leden i leverantörskedjan?
(Kravet blir en s.k. "miljöskyddsåtgärd" som riktar sig på själva tjänsten, dvs det som kommer att utföras, dock av underleverantörer.)
Mvh
Henrik

Henrik Långmark

Publicerad 14 december 2020

Hej Henrik,

Det framgår inte i din fråga om anbudsgivaren själv uppfyller kravet på miljöledningssystem eller inte. I vårt svar nedan utgår vi dock från att anbudsgivaren uppfyller kravet och att frågan rör möjligheten att kräva att även de underleverantörer som anbudsgivaren avser anlita uppfyller samma krav. Återkom gärna med ett förtydligande om vi har missuppfattat din fråga.
 
De kvalificeringskrav som ställs i en offentlig upphandling syftar till att säkerställa leverantörens, det vill säga anbudsgivarens, allmänna förmåga att fullgöra kontraktet. Det är alltså endast huvudleverantören som ska uppfylla de kvalificeringskrav som ställts i upphandlingen. Detta gäller oavsett om leverantören avser använda underleverantörer för att utföra hela eller delar av uppdraget och någon möjlighet att kräva att även underleverantörerna ska uppfylla ett kvalificeringskrav finns inte. Om kontraktet avser en tjänst, en byggentreprenad eller ett monterings- eller installationsarbete inom ramen för en upphandling av en vara så får myndigheten dock kräva att vissa uppgifter som är avgörande för anskaffningen ska utföras av leverantören själv.

Istället för, eller som en komplettering till, ett krav på miljöledningssystem så kan den upphandlande myndigheten ange tekniska specifikationer som prestanda- eller funktionskrav och där miljöegenskaper för varan, tjänsten eller byggentreprenaden då även kan ingå. Det är även möjligt att ställa miljömässiga villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. De krav och villkor som den upphandlande myndigheten ställer avseende de tekniska specifikationer och som särskilda villkor för hur kontraktet ska fullgöras gäller oavsett om leverantören anlitar underleverantörer för att utföra hela eller delar av uppdraget.

Alla krav och villkor ska vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna
Även om en upphandlande myndighet har en förhållandevis stor frihet att själv bestämma hur en upphandling ska utformas så ska samtliga krav och villkor vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. En av principerna är proportionalitetsprincipen som innebär att den upphandlande myndigheten inte får ställa högre krav än vad som är nödvändigt för att uppnå det bakomliggande syftet med kravet. För att veta om ett visst miljökrav eller villkor är proportionerligt måste en bedömning göras i det enskilda fallet.

Läs mer
Läs mer på vår webbplats om vilka möjligheter som finns att åberopa ett annat företags kapacitet när det gäller miljöledningssystem om anbudsgivaren själv inte uppfyller det aktuella kvalificeringskravet.

Källhänvisningar
  • 14 kap. 8 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – myndigheten får kräva att vissa uppgifter ska utföras av leverantören själv
  • 9 kap. 3 § lag LOU – en upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav. I prestanda- eller funktionskrav kan miljöegenskaper ingå
  • 17 kap. 1 § LOU – en upphandlande myndighet får ställa särskilda miljömässiga villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

04 januari 2021 (Uppdaterat 20 april 2021)

Hej och tack för svaret, som jag tycker klarnar upp min frågeställning!
Mvh
Henrik

Henrik Långmark

12 januari 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.