Start

Kan koncernbidrag till event- respektive kulturbolag utgöra statsstöd?

Hej,
kan koncernbidrag som lämnas till helägda kommunala aktiebolag med verksamhet inom event- respektive kulturområdet som i annat fall redovisar förlust i sin verksamhet betraktas som otillåtet stöd?

Jag tänker att den typ av verksamhet aktiebolagen bedriver borde ligga nära tjänster av allmänt intresse och därmed vara tillåtna att stödja för kommunen. Hur ser ni på detta?

Anders Landkvist

Publicerad 11 januari 2021

Hej Anders,

För att veta om en viss åtgärd är tillåten måste en bedömning göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Din fråga avser event- respektive kulturbolag som du menar ligger nära tjänster av allmänt intresse. EU-rättsligt har begreppet tjänst av allmänt intresse en viss innebörd. Det finns visserligen kopplingar mellan vad EU-rätten betraktar som tjänster av allmän intresse och vad som är av allmänt intresse för kommunmedborgarna enligt kommunallagen, men det behöver inte vara samma sak. Det är inte heller möjligt att ta ställning till om en event- eller kulturverksamhet är en tjänst av allmänt intresse utan mer information om verksamheten.

Vi ger vägledning om upphandlings- och statsstödsfrågor. Om din fråga gäller den kommunalrättsliga bedömningen hänvisar vi dig till Sveriges kommuner och regioner (SKR). Om frågan kopplar till reglerna om koncernbidrag vill vi även hänvisa dig till Skatteverket.

Nedan ger vi vägledning avseende vad som gäller enligt det EU-rättsliga statsstödsregelverket.

Möjligheten att ge stöd enligt kommunallagen och det EU-rättsliga statsstödsregelverket? 
Utrymmet för kommuner att ge stöd till enskild näringsverksamhet begränsas både av kommunallagen och det EU-rättsliga statsstödsregelverket. Den kommunalrättsliga regleringen sätter gränserna för vad kommunerna över huvud taget får göra och utgångspunkten för vad som är tillåtet för dem att engagera sig i är allmänintresset.

Den kommunala verksamheten ska syfta till att tillhandahålla allmännyttiga verksamheter eller tjänster till dess medlemmar. På näringslivets område har denna allmänna kompetens preciserats genom att det i kommunallagen görs en skillnad mellan utrymmet för kommunerna att själva bedriva näringsverksamhet och förutsättningarna för dem att stödja näringslivet. Kommuners utrymme för engagemang på näringslivets område är dock av undantagskaraktär och därför får individuellt inriktat stöd bara lämnas om det finns synnerliga skäl för det.

Det finns möjlighet att ge stöd till event- respektive kulturverksamhet enligt statsstödsreglerna. Stöd kan ges i enlighet med det allmänna gruppundantaget eller reglerna för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI-regelverket). En tjänst av allmänt intresse kan antingen vara ekonomisk eller icke-ekonomisk i statsstödsrättslig mening.

Om tjänsten av allmänt intresse är ekonomisk så finns det möjlighet att finansiera tjänsten inom ramen för SGEI-regelverket. Stöd kan också ges om det är frågan om en tjänst av allmänt intresse som är icke-ekonomisk, eftersom det inte är ett stöd till ekonomisk verksamhet. Men som vi nämnde ovan så behöver kommunen också bedöma om det är förenligt med kommunallagen när den ska bevilja stödet.

Det kan även nämnas att det finns ett större kommunalrättsligt utrymme för stödgivning om kommunens stöd riktas till verksamheter som kommunen driver i egen regi än om stödet lämnas till externa aktörer.

Kan det föreligga statsstöd vid koncernbidrag?
Ett koncernbidrag kan anses utgöra ett statsstöd om den som är mottagare av koncernbidraget anses ha fått en ekonomisk fördel och åtgärden inte motsvarar hur en privat ägare hade kunnat förväntas agera i en jämförbar situation. Om ett offentligägt koncernbolags åtgärd att lämna koncernbidrag anses vara mer förmånligt för ett annat koncernbolag än vad en privat ägare hade beslutat om, kan det alltså innebära att mottagaren har fått en ekonomisk fördel.

I redovisnings- och skattemässiga sammanhang finns en princip om att åtgärder mellan koncernbolag ska vidtas på armlängds avstånd. Om en ekonomisk åtgärd inte vidtas på armlängds avstånd, finns det därför en risk att ett koncernbolag gynnas ekonomiskt och därmed kan åtgärden vara ett statsstöd om även övriga statsstödskriterier är uppfyllda.

Du hittar mer information om de fem statsstödskriterierna och hur du vet att det är ett statsstöd på vår webbplats.

När anses stöd till event- och kulturverksamhet inte vara statsstöd?
Vissa kulturella verksamheter erbjuds inte på en marknad. De bedriver då inte ekonomisk verksamhet och uppfyller inte företagskriteriet. Europeiska kommissionen (kommissionen) anser att offentlig finansiering av kulturell verksamhet eller verksamhet för att bevara kulturarvet som är tillgänglig för allmänheten kostnadsfritt fyller ett rent socialt och kulturellt syfte som är av icke-ekonomisk art. Finansieringen är därför inte statsstöd. Det faktum att besökare eller deltagare i kulturell eller kulturarvsbevarande verksamhet, som är öppen för allmänheten, betalar en avgift för deltagandet förändrar inte detta, om avgiften endast täcker en bråkdel av de verkliga kostnaderna. Också kulturella eller kulturarvsbevarande verksamheter som objektivt sett är icke utbytbara (till exempel offentliga arkiv för förvaring av unika dokument) anses vara icke-ekonomiska. Notera dock att även övriga statsstödskriterier, förutom företagskriteriet, ska vara uppfyllda för att det ska föreligga statsstöd.

Däremot anser kommissionen att kulturell eller kulturarvsbevarande verksamhet är av ekonomisk art, i statsstödsrättslig mening, när den främst finansieras med besökar- eller användaravgifter eller på annat kommersiellt sätt. Det kan exempelvis avse kommersiella utställningar, biografer, kommersiella konserter och musikfestivaler och konstskolor som huvudsakligen finansieras genom terminsavgifter. Även kulturarvsbevarande eller kulturell verksamhet som enbart är till nytta för vissa företag och inte för allmänheten, exempelvis restaurering av en historisk byggnad som används av ett privat företag, är i regel av ekonomisk art.

Om åtgärden utgör ett statsstöd, kan den vara laglig om stödet till exempel ges i enlighet med kommissionens allmänna gruppundantag eller genom en anmälan till kommissionen. I gruppundantaget finns möjligheter att under vissa specifika förutsättningar ge stöd till kultur och bevarande av kulturarvet (se vidare artikel 53 i allmänna gruppundantaget). Stöd kan också anmälas till kommissionen för godkännande att det är förenligt med EUF-fördraget.

Mer information om Vilka stöd som omfattas av ett gruppundantag? och Vilka stöd som kan godkännas av kommissionen efter anmälan? hittar du på vår webbplats.

Exempel på kommunala statsstöd hittar du på vår webbplats avseende statsstödsärenden som berör kommuner och regioner.

Kan stöd till event- och kulturverksamhet vara stöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse?
En tjänst av allmänt intresse kan alltså antingen vara ekonomisk eller icke-ekonomisk i statsstödsrättslig mening. Om tjänsten av allmänt intresse är ekonomisk så finns det möjlighet att finansiera tjänsten inom ramen för SGEI-regelverket.

När kommuner eller regioner finansierar konkurrensutsatta allmännyttiga tjänster finns särskilda regler som kan följas för att sådant statsstöd ska undantas från förbudet mot statsstöd. I första hand bör en kommun eller region som överväger att lämna sådant stöd använda SGEI-beslutet (kommissionens beslut 2012/21/EU). Det innebär bland annat att kommunen i ett första steg måste definiera den event- eller kulturverksamhet som avses såsom en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. En sådan tjänst måste skilja sig från tjänster som skulle finnas på marknaden utan offentlig finansiering. Genom att följa villkoren i SGEI-beslutet kan en kommun eller region lämna statsstöd utan att göra en statsstödsanmälan till kommissionen. Däremot måste kommunen rapportera till Näringsdepartementet vartannat år om att de tillämpar SGEI-beslutet.

Som vi har nämnt ovan kan stöd också ges om det är frågan om en tjänst av allmänt intresse som är icke-ekonomisk eftersom det då inte är ett stöd till ekonomisk verksamhet.

Mer information om hur en kommun eller region lämnar stöd enligt SGEI-beslutet och Vad som är tjänster av allmänt intresse (SGI)? enligt statsstödsreglerna hittar du på vår webbplats.

KällhänvisningarMed vänlig hälsning,

Klara

28 januari 2021 (Uppdaterat 23 januari 2023)

Hej Anders,
Vi vill endast uppmärksamma dig på att om underskottet är kopplat till covid-19 pandemin så finns det inom statsstödsreglerna också ett tillfälligt ramverk som ger möjlighet att ge statsstöd. Det tillfälliga ramverket har förlängts och utökats den 28 januari 2021. Du kan läsa mer om möjligheterna i de tillfälliga statsstödsreglerna under covid-19 på vår webbplats.


Med vänlig hälsning,

Annika G W

05 februari 2021 (Uppdaterat 23 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.