Start

Måste alla tilldelningskriterier framgå av upphandlingsdokumenten?

Publicerad 18 januari 2021
Är det ok att rangordna anbudsgivare med hänvisning till kriterier som ej angivits i anbudsförfrågan?

Jonas Bengtsson

Publicerad 18 januari 2021

Hej Jonas,

Det framgår inte av din fråga, men vi tolkar det som att du med ”rangordning” avser den plats som anbuden kommer på vid utvärderingen och inte den möjlighet som finns att tillämpa rangordning som fördelningsnyckel vid ramavtal med flera leverantörer där tilldelningen sker utan en förnyad konkurrensutsättning.

Oavsett vad du avser med ”rangordning” så måste dock alla krav, kriterier och villkor som ska gälla i upphandlingen och som anbuden ska bedömas gentemot framgå av upphandlingsdokumenten. Att exempelvis utvärdera anbud utifrån kriterier som inte framgår av upphandlingsdokumenten strider mot öppenhetsprincipen, vilket är en av de fem grundläggande upphandlingsprinciperna som måste följas i nästan alla offentliga upphandlingar. De grundläggande upphandlingsprinciperna gäller även vid direktupphandlingar.

Det är endast om upphandlingen avser sådana välfärdstjänster som omfattas av bilaga 2 a till LOU och värdet av upphandlingen understiger tröskelvärdet samt saknar bestämt gränsöverskridande intresse som de grundläggande upphandlingsprinciprena inte behöver följas.

Källhänvisningar
  • RÅ 2002 ref. 50 - upphandlingsdokumenten ska vara så klart och tydligt utformade att en leverantör förstår vad som tillmäts betydelse i upphandlingen
  • EU-domstolens avgörande i mål C-19/00 SIAC Construction - upphandlingsdokumenten ska vara utformade på ett sådant sätt att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer kan tolka informationen på samma sätt
  • 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – de grundläggande upphandlingsprinciperna
  • HFD 2018 ref. 60 – rättsliga ramarna för direktupphandling samt de grundläggande upphandlingsprincipernas relevans och betydelse
  • 19 kap. 35 § andra stycket LOU – det är endast om en upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet har ett bestämt gränsöverskridande intresse som de grundläggande upphandlingsprinciperna måste tillämpas.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

21 januari 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.