Start

Måste alla tilldelningskriterier framgå av upphandlingsdokumenten?

Publicerad 18 januari 2021
Är det ok att rangordna anbudsgivare med hänvisning till kriterier som ej angivits i anbudsförfrågan?

Jonas Bengtsson

Publicerad 18 januari 2021

Hej Jonas,

Det framgår inte av din fråga, men vi tolkar det som att du med ”rangordning” avser den plats som anbuden kommer på vid utvärderingen och inte den möjlighet som finns att tillämpa rangordning som fördelningsnyckel vid ramavtal med flera leverantörer där tilldelningen sker utan en förnyad konkurrensutsättning.

Oavsett vad du avser med ”rangordning” så måste dock alla krav, kriterier och villkor som ska gälla i upphandlingen och som anbuden ska bedömas gentemot framgå av upphandlingsdokumenten. Att exempelvis utvärdera anbud utifrån kriterier som inte framgår av upphandlingsdokumenten strider mot öppenhetsprincipen, vilket är en av de fem grundläggande upphandlingsprinciperna som måste följas i nästan alla offentliga upphandlingar. De grundläggande upphandlingsprinciperna gäller även vid direktupphandlingar.

Källhänvisningar
  • RÅ 2002 ref. 50 - upphandlingsdokumenten ska vara så klart och tydligt utformade att en leverantör förstår vad som tillmäts betydelse i upphandlingen
  • EU-domstolens avgörande i mål C-19/00 SIAC Construction - upphandlingsdokumenten ska vara utformade på ett sådant sätt att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer kan tolka informationen på samma sätt
  • HFD 2018 ref. 60 – rättsliga ramarna för direktupphandling samt de grundläggande upphandlingsprincipernas relevans och betydelse
  • 6 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upphandlingsdokumenten ska bland annat innehålla kriterierna för tilldelning av kontrakt
  • 19 kap. 9 § 4 LOU – tilldelningskriterierna och deras viktning eller prioritetsordning ska framgå i upphandlingsdokumenten.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

21 januari 2021 (Uppdaterat 23 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.