Start

Är upphandlingsdokumenten i steg 2 vid selektivt förfarande en allmän handling?

Hej,

1. En undran kring steg 2 i ett selektivt förfarande, omfattas Förfrågningsunderlaget som skickas ut till de anbudssökande som kvalificerat sig att lämna anbud av sekretess. Alltså kan underlaget anses vara offentliggjort så att det kan lämnas ut till en vidare krets än de kvalificerade anbudsansökanden eller omfattas underlaget av sekretess fram tills att tilldelningsbeslut meddelats?

2. Omfattas uppgiften att det inkommit anbud i en upphandling där sista anbudsdag har passerats av sekretess?

Sofie Arebom

Publicerad 19 februari 2021

Hej Sofie,

Under förutsättning att den upphandlande organisationen omfattas av reglerna i tryckfrihetsförordningen (TF) om allmänna handlingars offentlighet gäller följande.

Omfattas upphandlingsdokumenten i steg 2 i ett selektivt förfarande av sekretess?
En handling blir en allmän handling när den skickas från myndigheten till en part utanför myndigheten. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av handlingen så länge handlingen inte omfattas av sekretess. Upphandlingsdokumenten brukar vanligtvis inte innehålla uppgifter som omfattas av sekretess, men det kan förekomma sådana uppgifter. Det är den upphandlande myndigheten som ska pröva om det finns uppgifter som omfattas av sekretess.

Det finns alltså ingen generell regel som säger att upphandlingsdokument som skickas ut till anbudssökande som kvalificerat sig till steg 2 i ett selektivt förfarande omfattas av sekretess fram till dess att tilldelningsbeslut har meddelats.

Omfattas uppgiften om antalet inkomna anbud av sekretess?
Uppgifter som rör anbud omfattas av absolut sekretess fram till dess att
  • alla anbud eller erbjudanden offentliggörs
  • beslut om leverantör och anbud fattats, eller
  • upphandlingen dessförinnan har slutförts
Fram till dess att någon av de ovan uppräknade händelserna inträffar får alltså inte uppgifter som rör anbud lämnas till någon annan än den som har lämnat anbudet. Det betyder bland annat att det inte är tillåtet att tala om att, eller hur många, anbud som har inkommit i en upphandling så länge den absoluta sekretessen gäller.

Läs mer
Läs mer om vilka skyldigheter som finns enligt TF i förhållande till ett tvåstegsförfarande i inlägget Vad gäller vid selektivt förfarande? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 2 kap. 3–4 §§ tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF) – definitioner av begreppen handling och allmän handling
  • 2 kap. 10 § TF – en handling anses ha upprättats hos en myndighet, när den har expedierats (skickats)
  • 2 kap. 1 § TF – var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar
  • 2 kap. 2 § TF – rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas
  • 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) – absolut anbudssekretess vid offentlig upphandling
Med vänlig hälsning,

Mattias

22 februari 2021 (Uppdaterat 02 mars 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.