Start

Är det möjligt att göra om steg 2 i ett två-stegsförfarande?

En upphandlande myndighet tillämpar ett tvåstegsförfarande. Efter att anbuden kommer in i Steg 2 konstateras att upphandlingsunderlaget varit behäftat med brister som medfört att anbudsgivarna tolkat kraven på olika sätt. Bristerna bedöms så allvarliga att dessa inte kan läkas genom kompletteringar eller förtydliganden av anbud.

Finns det hinder för upphandlande myndigheten att göra om Steg 2 i upphandlingen utan att avbryta hela upphandlingen?

Bristerna upphandlingsunderlaget har inte påverkat det konkurrensuppsökande skedet och de kvalificeringskrav som ställts i Steg 1.

Amar Al-Djaber

Publicerad 19 april 2021

Hej Amar,

Det är tillåtet att avbryta en upphandling om det finns sakligt godtagbara skäl, exempelvis om upphandlingsdokumenten är behäftade med brister. Det finns inget stöd i lagen om offentlig upphandling (LOU) för att det skulle vara tillåtet att avbryta och göra om endast steg 2 av en upphandling som genomförs enligt ett tvåstegsförfarande.

Det som talar mot att ett sådant tillvägagångssätt skulle vara tillåtet är att det liknar en övergång till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Det är endast i vissa fall som det är möjligt att övergå från ett tvåstegsförfarande (selektivt förfarande) till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Exempelvis kan det vara möjligt om det endast har lämnats olämpliga, ogiltiga eller oacceptabla anbud. Att det föreligger brister i upphandlingsdokumenten är alltså inte en sådan förutsättning som ger möjligheten till en övergång. Så vitt vi känner till har ett sådant upplägg dock inte prövats av domstol, varför något ytterligare vägledning inte finns att tillgå. Vad som gäller får avgöras av rättstillämpningen.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

28 april 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.