Start

Vad kan vi som förlorade göra om den vinnande leverantören inte följer avtalsvillkoren?

 
Vad kan vi som förlorande upphandlingen göra om det visar sig att den vinnande leverantören inte följer avtalsvillkoren?
Vi lämnade anbud på en upphandling som vi tyvärr inte vann. Nu under avtalstiden så har vi fått kännedom om att den vinnande leverantören inte levererar enligt avtalsvillkoren.

Avtalsvillkor är alltid något som tas med i beräkningen av anbudspriset och hade vi vetat att några av dessa avtalsvillkor inte skulle behöva följas så hade vi kunnat lämna ett lägre anbudspris och därmed vunnit upphandlingen.

Eftersom upphandlingen är avslutad så har vi inte längre några möjligheter att ansöka om överprövning av upphandlingen men däremot så tycker vi att det känns orättvist mot oss andra som lämnade seriösa anbud i upphandlingen utifrån de avtalsvillkor som ställdes.

Finns det i det här läget något som vi kan göra eller är det helt kört?

Hälsningar

en uppgiven leverantör

Publicerad 19 maj 2021

Hej,

Det är under vissa förutsättningar möjligt för en upphandlande myndighet att göra vissa ändringar i ett befintligt avtal i stället för att myndigheten ska gå ut i en ny upphandling. Ändringen måste dock vara förenlig med någon av ändringsbestämmelserna i 17 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU).

Om en leverantör inte följer avtalsvillkoren så skulle det kunna innebära en ändring av det befintliga avtalet. Om ändringen då inte har stöd i någon av ändringsbestämmelserna så skulle det kunna ses som en helt ny upphandling.

Du kan läsa mer om förutsättningar för att genomföra ändringar av ett kontrakt eller ramavtal på vår webbplats.

Överprövning av avtalets giltighet
Alla upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen ska som utgångspunkt annonseras. Om ändringen inte hade stöd i någon av ändringsbestämmelserna i 17 kap. LOU och om värdet av ändringen överstiger direktupphandlingsgränsen så kan det vara frågan om en otillåten direktupphandling.

En leverantör som anser att det har skett en otillåten direktupphandling har möjlighet att ansöka om överprövning av avtalets giltighet. För att ha talerätt i ett sådant överprövningsmål krävs det att leverantören kan visa att de hade haft intresse av att vara med och lämna anbud i upphandlingen om den hade annonserats.

En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska lämnas in till förvaltningsrätten senast sex månader efter att det otillåtna avtalet ingåtts.

Läs mer om möjligheten att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet på vår webbplats.

Skadestånd
En leverantör som anser att den har lidit skada på grund av att en upphandlande myndighet brutit mot upphandlingslagstiftningen kan begära skadestånd. En talan om skadestånd ska väckas hos allmän domstol vilket innebär att en sådan talan, till skillnad från överprövningsmål, handläggs hos tingsrätten som första instans.

Notera att en talan om skadestånd ska väckas inom ett år från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör eller har förklarats ogiltigt av en domstol och där domen har vunnit laga kraft (det vill säga då det inte längre är möjligt att överklaga domen). Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

Läs mer om möjligheten att begära skadestånd på vår webbplats.

Dialog med den upphandlande myndigheten
Även om en upphandlande myndighet ska följa upp sina avtal så kan det vara så att myndigheten i det här fallet inte känner till att leverantören inte följer avtalsvillkoren. Ett sätt för att undvika en eventuell rättsprocess är därför att ni kontaktar den upphandlande myndigheten och påpekar problemet för dem. Den upphandlande myndigheten har då möjlighet att sätta in åtgärder för att förhindra eller minimera risken för framtida avtalsbrott samt se över möjligheten att återställa den ekonomiska jämnvikten utifrån eventuellt redan begångna avtalsbrott, exempelvis genom att använda eventuella vitesklausuler i avtalet.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 9–14 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ändringsbestämmelserna som anger under vilka förutsättningar det är möjligt att ändra i ett befintligt ramavtal eller kontrakt
  • 20 kap. 13 § LOU – överprövning av ett avtals giltighet
  • 20 kap. 17 § LOU – tidsfrister för ansökan om överprövning av avtalets giltighet
  • 20 kap. 20 § LOU – en upphandlande myndighet som inte har följt bestämmelserna i denna lag ska ersätta den skada som därigenom har uppkommit för en leverantör
  • 20 kap. 21 § LOU – talan om skadestånd ska väckas hos allmän domstol inom en viss tid.
Vänliga hälsningar

Victoria

Upphandlingsjurist

19 maj 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.