Start

Är återbetalning av uttagsskatt (moms) en otillåten stödåtgärd?

Publicerad 21 juni 2021
Exploatören bygger ut allmänna platser och överlämna dessa till kommunen utan ersättning. Exploatören utfärdar en särskild handling enligt 8 kap. 19 § ML. Kommunen återfår sådan mervärdesskatt från Skatteverket som anges i handlingen trots att någon ersättning inte utgått till entreprenören. I exploateringsavtalet förs in en klausul om att kommunen ska ersätta entreprenören för den moms som denne har redovisat till Skatteverket för de allmänna anläggningarna. Innebär detta förfarande en otillåten stödåtgärd?

Per-Erik Björkbacka

Publicerad 21 juni 2021

Hej,

Inledningsvis kan nämnas att Upphandlingsmyndigheten, utöver att ge upphandlingsstöd till upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer, ger vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner.

EU:s statsstödsregler ska tillämpas när det offentliga, till exempel en kommun eller en region, under vissa förutsättningar stöttar en verksamhet med offentliga medel.

Vad är statsstöd?
Statsstödsreglerna kommer in lite överallt i både statens, kommunernas och regionernas verksamheter. Vad som är statsstöd följer av den grundläggande statsstödsbestämmelsen i artikel 107.1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Statsstöd handlar om stöd från det offentliga (staten, kommuner, regioner, kommunala bolag) till företag som bedriver ekonomisk verksamhet. Stödåtgärderna kan se olika ut. Det kan till exempel handla om bidrag, lån på förmånliga villkor, borgensåtaganden, garantier, hyresnedsättningar eller reducerade offentliga avgifter och skatter. Andra exempel kan vara avkastningskrav på offentligt ägda bolag som är lägre än de avkastningskrav som motsvarande privata företag har från sina ägare eller försäljning av offentlig egendom till priser som understiger marknadsvärdet. Det kan också vara köp av varor eller tjänster till priser eller andra villkor som är högre än marknadsvärdet.

Statsstöd är olagligt, om inte det är godkänt i förväg av EU-kommissionen, ett gruppundantag är tillämpligt eller de så kallade de minimis-reglerna är tillämpliga. Om den åtgärd som det offentliga avser att vidta är ett statsstöd, så måste den alltså hanteras i enlighet med statsstödsreglerna.

Är kommunens ersättning för exploatörens redovisade mervärdesskatt en otillåten stödåtgärd?
Av din fråga framgår det inte om exploatören har upphandlats. Om kontraktet har varit föremål för en konkurrensutsättning enligt upphandlingsreglerna är utgångspunkten att det inte är fråga om ett statsstöd, då alla delar av transaktionen inklusive frågan om momskompensation bör ha varit kända när förfrågningsunderlaget annonserades.

Om det inte rör sig om ett upphandlingspliktigt kontrakt blir frågan om ersättningen inklusive den momskompensation som kommunen betalar ut enligt avtalet är marknadsmässig. Den bedömningen måste görs från fall till fall. För att det ska vara fråga om ett statsstöd ska ersättningen, eller del av den, innebära att kommunen ger exploatören en fördel på ett sätt som kan påverka konkurrensen och handeln på EU:s inre marknad. En kommunal utbetalning kan både strida mot kommunallagens förbud mot stöd till enskild näringsverksamhet och förbudet mot att lämna olagligt statsstöd i lagen (2013:388) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler.

Se mer om vad som är en marknadsmässig ersättning i vår vägledning om Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter – Upphandling och statsstöd vid exploatering (Vägledning nr 2019:1).

Läs mer om vad som är statsstöd och statsstödsrelaterade frågor i samband med markförsäljning på vår webbplats.

Med vänlig hälsning

Björn

29 juni 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.