Start

Hur länge får en leverantör uteslutas från att delta i en upphandling enligt uteslutningsgrunderna?

Publicerad 18 augusti 2021
Hej
Vad gäller beträffande en person som är dömd för muta och sonat sitt straff. Finns det någon preskriptionstid där det är grönt för denne att ingå i en upphandling.
Jag tänker på allas rätt att få en chans efter att man har sonat sitt straff.
//Pär

Pär

Publicerad 18 augusti 2021

Hej Pär,

Det finns inte några uttryckliga bestämmelser om tidsgränser för uteslutning i den svenska upphandlingslagstiftningen. Detta innebär dock inte att en leverantör för all framtid ska vara utesluten från att delta i upphandlingar på grund av att leverantören någon gång har omfattas av en uteslutningsgrund.

Uteslutning av en leverantör måste vara proportionerlig
Eftersom uteslutning är en ingripande åtgärd ställs stora krav på att tidsgränsen är proportionerlig. De förhållanden som åberopas som grund för en uteslutning får alltså till exempel inte vara för inaktuella. Om ett brott eller missförhållande ligger alltför långt tillbaka i tiden, ska detta alltså inte längre leda till uteslutning av leverantören.

Den upphandlande myndigheten ska därför i varje enskilt fall ta ställning till om det föreligger skäl för uteslutning med beaktande av bland annat den grundläggande upphandlingsprincipen om proportionalitet. Vid bedömningen av om det föreligger skäl för uteslutning ska en proportionalitetsavvägning göras, vilket innefattar de omständigheter som är av betydelse i det enskilda fallet. Vid en sådan avvägning bör myndigheten beakta bland annat tidsaspekter, hur allvarligt det bristfälliga fullgörandet är i termer av bland annat varaktighet och frekvens och hur det bristfälliga fullgörandet påverkar leverantörens lämplighet i den aktuella upphandlingen.

Tidsgränsen beror på vilken uteslutningsgrund som tillämpas
Även om det, i svensk lagstiftning, inte finns någon uttrycklig tidsgräns så kan LOU-direktivet fungera vägledande vid en proportionalitetsbedömning. I direktivet anges att när det gäller de obligatoriska uteslutningsgrunderna enligt 13 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling (LOU) får den längsta tillåtna uteslutningsperioden inte överskrida fem år från den dag då domen meddelades.
När det gäller de frivilliga uteslutningsgrunderna enligt 13 kap. 3 § LOU är denna period tre år från dagen för relevant händelse.

Se exempelvis Förvaltningsrätten i Göteborgs dom i mål nr 4948–18 där över fem år hade förflutit från det allvarliga felet i yrkesutövningen, det vill säga då den relevanta händelsen ägde rum. Uteslutningen bedömdes i det fallet som oproportionerlig.

Undantag från uteslutning i vissa fall
Innan en upphandlande myndighet beslutar om att utesluta en leverantör ska myndigheten ge leverantören en möjlighet att yttra sig över de omständigheter som enligt myndigheten utgör skäl för uteslutning.

Om grunden för uteslutning avser brott enligt 13 kap. 1 § eller missförhållanden i övrigt i fråga om en leverantörs verksamhet enligt 13 kap. 3 § har leverantören möjlighet att visa att denne är tillförlitlig genom att den har
  1. ersatt eller åtagit sig att ersätta skador som har orsakats av brottet eller missförhållandet,
  2. klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt genom att aktivt samarbeta med de utredande myndigheterna, och
  3. vidtagit konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga åtgärder som är ägnade att förhindra brott eller missförhållanden.
De åtgärder som leverantören har vidtagit ska bedömas med beaktande av brottets eller missförhållandets allvar och de särskilda omständigheterna kring dessa. Visar åtgärderna att leverantören är tillförlitlig ska leverantören inte utesluta från upphandlingen.

Avser grunden för uteslutning obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter enligt 13 kap. 2 § ska en leverantör som har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter, inklusive ränta och sanktionsavgifter, eller ingått en bindande överenskommelse om betalning eller motsvarande, inte uteslutas.

Det är alltså först i detta yttrande som leverantören behöver visa att denne har vidtagit självsanerande åtgärder.

Källhänvisningar
  • 13 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – obligatorisk uteslutning på grund av brott kräver en lagakraftvunnen dom
  • 13 kap. 3 § LOU – frivilliga uteslutningsgrunder
  • prop. 2015/16:195 s. 739–741 – uteslutningens ingripande karaktär innebär att stora krav ställs på att den är proportionerlig
  • prop. 2015/16:195 s. 741 – när det gäller tidsaspekten i en uteslutningsbedömning kan artikel 57.7 i LOU-direktivet ge viss vägledning
  • 13 kap. 5 § LOU – undantag från uteslutning om leverantören vidtar självrättande åtgärder för att visa sin tillförlitlighet.
Med vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

23 augusti 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.