Start

Hur ska värdet anges i efterannonsering vid upphandling av ramavtal med flera leverantörer?

Publicerad 23 september 2021
Hej!
Vid efterannonsering av ramavtal med flera leverantörer efterfrågar vårt upphandlingssystem (TendSign) upplysning om det enskilda kontraktets/delens värde. Många gånger är det svårt att uppskatta det enskilda ramavtalskontraktets värde utifrån upphandlingens totala värde, t ex när avrop sker via förnyad konkurrensutsättning. Finns det någon riktlinje, vägledning eller annat råd kring hur det enskilda ramavtalskontraktets värde kan/bör beräknas?

Anna

Publicerad 23 september 2021

Hej Anna,

Det är endast om kontraktet är uppdelat i separata delar som det blir aktuellt att ange värdet per leverantör, utifrån den del som respektive leverantör har vunnit.

Att upphandla ett ramavtal med flera leverantörer är inte detsamma som att upphandlingen är uppdelat i separata delkontrakt. Det innebär att det i dessa fall endast är det uppskattade högsta totala värdet för hela ramavtalet som ska anges i efterannonsen.

Läs mer på vår webbplats om vilka uppgifter som ska finnas med i efterannonsen.

Källhänvisning
4 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning av ett kontrakt i separata delar.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

25 september 2021

Hej

Menar ni att vi i efterannonsen, för varje leverantör som ramavtal tecknas med, ska ange det totala värdet för hela ramavtalet. Som Anna nämnde i frågan kräver TendSign att vi ska ange ett värde för varje leverantör, även för en upphandling som inte är uppdelad i delkontrakt.

Per Johansson

08 april 2022

Hej Per,

Inledningsvis bör nämnas att det är respektive annonsdatabas som ansvarar för att tolka lagstiftningen och utifrån denna utforma sina system. Upphandlingsmyndigheten har ingen rådighet över eller insyn i hur respektive annonsdatabas har valt att utforma sin systemlösning. Respektive annonsdatabas kan alltså välja att utforma sitt system hur den vill så länge det leder till korrekt utformade annonser.

Hur ska ett kontraktsvärde anges i en efterannons om kontraktet tilldelats i separata delar?
Vilka uppgifter som ska anges i en efterannonsering framgår av standardformulär 3 (meddelande om tilldelning av kontrakt). Vid efterannonsering av en upphandling med flera ramavtalsområden (det vill säga när ett kontrakt är uppdelat i flera delar) ska två olika värden anges. Det första värdet är upphandlingens totala värde, vilket framgår i avsnitt II.1.7 och det andra är det uppskattade totala högsta värdet anges per ramavtalsområde vilket framgår i avsnitt V.2.4. Värdet ska med andra ord inte anges per leverantör.

En sådan uppgift skulle dessutom ofta vara nästan omöjligt att få fram. Som exempel kan nämnas att om tilldelningen av ett kontrakt ska genomföras efter en förnyad konkurrensutsättning så är det inte förrän efter det att konkurrensutsättningarna har genomförts som man vet vilken leverantör som vann kontraktet och det är därför inte heller möjligt att redan vid efterannonseringen av ramavtalet ange hur stor del av värdet som kommer att tillfalla respektive leverantör som man tecknar ramavtalet med.

Hur genomförs en efterannonsering när ett kontrakt tilldelats i separata delar?
Om en upphandling är uppdelad i flera delar så ska den upphandlande myndigheten, förutom att ange de generella uppgifterna som efterfrågas i standardformuläret även lämna information om upphandlingen är delad eller inte i avsnitt II.1.6.

Därefter ska den upphandlande organisationen även ange vissa uppgifter för respektive delområde. Det görs under avsnitt V i standardformuläret. Uppgifterna ska lämnas för varje delkontrakt, vilket innebär att varje avsnitt kan behöva fyllas i flera gånger. (se fotnot efter huvudrubriken ”kontraktstilldelning”) och därefter anger ni vilken del som uppgifterna avser. Någon skyldighet att ange eventuell rangordning finns inte. Är kontraktet inte uppdelat i delkontrakt (alltså om det bara finns ett anbudsområde i ramavtalsupphandlingen) ska detta avsnitt inte upprepas oavsett hur många leverantörer det är som har tilldelats ramavtalet.

Därefter ska den upphandlande myndigheten i avsnitt V.2.3 ange uppgifter om de leverantörer som tilldelats kontraktet. Även detta fält ska upprepas så många gånger som det behövs (se fotnoten efter ”Uppdragstagarens namn och adress”). Är det exempelvis tre leverantörer som har blivit tilldelade kontrakt i det aktuella ramavtalsområdet ska alltså detta fält upprepas tre gånger.Övriga fält under avsnitt V upprepas alltså inte oavsett hur många leverantörer det är som tilldelats kontraktet.

Läs mer på vår webbplats om vilka uppgifter som ska finnas med i efterannonsen.

Måste man skriva flera ramavtal med en leverantör som har vunnit flera delområden?
Även om efterannonseringen ska ske per delområde i det fall upphandlingen är uppdelat i flera separata delområden så finns det ingen skyldighet att dela upp det ramavtal som ska skrivas med leverantören. I praktiken innebär detta att om en leverantör har blivit tilldelad kontrakt i flera delområden så ska uppgifterna om leverantören upprepas i efterannonseringen för respektive delområde som denna har tilldelas kontrakt i men delområdena kan vara samlade i ett och samma ramavtal som ska skrivas under av parterna

Notera att även om man har tecknat ett ramavtal så kan det vara lämpligt att även teckna ett specifikt kontrakt med vinnande leverantör efter en förnyad konkurrensutsättning. Detta kontrakt är dock inget som behöver efterannonseras.

Illustrativa exempel på efterannonsering
*Notera att exemplen nedan inte är uttömmande utan att det kan finnas mer komplicerade varianter.

Ytterligare stöd vad gäller annonsering 
För information om hur det upphandlingsverktyg som ni använder säkerställer dessa funktioner hänvisar vi er i första hand till supporten för ert verktyg.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

12 april 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.