Start

Nya beloppsgränser för 2022 - här är listan

Publicerad 01 december 2021
Jag har hört att tröskelvärdena och direktupphandlingsgränserna för offentlig upphandling kommer att ändras snart. Stämmer det och vilka värden är det i så fall som gäller?

Tack på förhand

Siv

Publicerad 01 december 2021

Från och med 1 januari 2024 gäller nya beloppsgränser för upphandling, se inlägget Nya beloppsgränser för 2024 -  här är listan i vår Frågeportal.

Hej Siv

Det stämmer. Från och med 1 januari 2022 gäller nya beloppsgränser för upphandlingar som genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Du hittar listan för tröskelvärden och direktupphandlingsgräns som gäller från 1 januari 2022 på vår webbplats.


Notera att den 1 februari 2022 så ändras beloppsgränsen för direktupphandling i enlighet med de nya förenklade reglerna på det icke-direktivstyrda området.


Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

01 december 2021 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Hej

Då tröskelvärden och direktupphandlingsgränser ändrades 1 januari 2022 undrar jag vad som kommer att gälla 2023, kommer nuvarande gränser att justeras upp, och om de räknas upp när vet vi hur mycket det kommer att bli i så fall?

Viktor

15 december 2022

Hej Viktor,

Det är samma beloppsgränser som gäller för 2023.

Tröskelvärdena ändras som regel vartannat år vilket innebär att de tröskelvärden som trädde i kraft 1 januari 2022 med stor sannolikhet kommer att vara gällande fram till 1 januari 2024. Det är Europeiska kommissionen som ansvarar för att justera tröskelvärdena och så vitt vi känner till har kommissionen inte någon avsikt att justera värdena innan nästa ordinarie justeringsperiod.

Nya bestämmelser om direktupphandlingsgränserna från och med 1 februari 2022
Till skillnad från tidigare då direktupphandlingsgränsen var en procentsats av tröskelvärdet och som därmed justerades tillsammans med detta anges direktupphandlingsgränsen numera som ett fast nominellt värde i respektive upphandlingslag. Eftersom direktupphandlingsgränsen anges direkt i lagen krävs en lagändring för att gränsen ska justeras.

Syftet med att direktupphandlingsgränserna skulle anges direkt i lagen var att det skulle göra lagtexten mer tillgänglig för alla oavsett vilka juridiska kunskaper man besitter. I förarbetena till det förenklade upphandlingsregelverket lyftes dock nackdelen med denna lagtekniska lösning fram då det innebär en mindre flexibilitet att justera beloppen i takt med att exempelvis värdet på den svenska kronan förändras. Regeringen ansåg dock att fördelarna med ett nominellt belopp som står sig över tid vägde tyngre än nackdelarna med att beloppen inte automatiskt följer med tröskelvärdena.

Så vitt vi känner till har frågan om att justera direktupphandlingsgränsen med hänsyn till exempelvis den pågående inflationen inte varit föremål för någon lagstiftningsprocess.

Läs mer
I inlägget Vad är skillnaden mellan direktupphandlingsgräns och tröskelvärde? i vår Frågeportal går vi igenom skillnaden samt vilka regler som blir tillämpliga beroende på värdet av upphandlingen.

Läs även mer om hur en lagstiftningsprocess går till på riksdagens webbplats.

Källhänvisningar
  • 5 kap. 1-2 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tillämpliga tröskelvärden
  • 19 a kap. 2 § LOU – direktupphandlingsgränsen vid upphandling enligt LOU.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

19 december 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.