Start

Vad innebär minimikrav?

I de nya reglerna i 19 kap. LOU anger man ett för oss nytt begrepp, minimikrav. Vad är skillnaden på detta och obligatoriskt krav?

Jeanna Linton-Wahlgren

Publicerad 16 december 2021

Hej Jeanna,

Begreppet minimikrav förekommer även i de direktivstyrda delarna av lagen om offentlig upphandling (LOU). Begreppet förekommer i bestämmelserna om förhandlat förfarande med föregående annonsering, innovationspartnerskap, anbud med alternativa utföranden och i bestämmelsen om kvalificeringskrav.

Med minimikrav avses de villkor och egenskaper som alla anbud ska uppfylla eller inneha. Det kan i synnerhet avse fysiska, funktionella och rättsliga villkor och egenskaper. Minimikrav kan alltså likställas med obligatoriska krav. Begreppen ska tolkas synonymt.

Läs mer
Läs mer om olika begrepp i inlägget Vad är skillnaden på krav, minimikrav, villkor och kriterier enligt LOU? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar

  • 6 kap. 7–8 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) –upphandlingsdokumenten och förhandlingar vid förhandlat förfarande med föregående annonsering
  • 6 kap. 33–34 §§ LOU – upphandlingsdokumenten och förhandlingar vid innovationspartnerskap
  • 9 kap. 17 § LOU – minimikrav för anbud med alternativa utföranden
  • 14 kap. 1 § LOU – minimikrav på leverantörers rättsliga och finansiella förmåga samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet
  • prop. 2015/16:195 s. 995 – med minimikrav avses de villkor och egenskaper som alla anbud ska uppfylla eller inneha
  • Skäl 45 i LOU-direktivet – minimikrav är de villkor och egenskaper (i synnerhet fysiska, funktionella och rättsliga) som alla anbud bör uppfylla eller inneha.
Med vänlig hälsning,

Sofia

Jurist

16 december 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.