Start

Vad är skillnaden på krav, minimikrav, villkor och kriterier enligt LOU?

Publicerad 12 november 2021
I LOU förekommer begreppen krav, minimikrav, villkor, kriterier, och tilldelningskriterier. Begreppet tilldelningskriterier är ganska tydligt. Det är, om jag förstått rätt, de kriterier som avgör om ett anbud som uppfyller kraven i en upphandling blir antaget eller ej. Men vad är skillnaden mellan krav, minimikrav, villkor och kriterier?

Per Johansson

Publicerad 12 november 2021

Hej Per,

Tilldelningskriterier
Som du är inne på i din frågeställning används tilldelningskriterier, eller utvärderingskriterier eller bör-krav som det även kallas för ibland, för att utvärdera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet inför en tilldelning av kontrakt. Anbud ska utvärderas på grundval av antingen bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris. Tilldelningskriterier används för att utvärdera anbud utifrån grunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet eller kostnad. Det finns som regel ingen skyldighet för anbudsgivarna att uppfylla tilldelningskriterierna för att kunna delta i upphandlingen.

I lagen om offentlig upphandling (LOU) skrivs tilldelningskriterierna ibland ut och ibland används den kortare varianten kriterier/kriterierna, se exempelvis i 16 kap. 6 § LOU där ”tilldelningskriterierna” används i första stycket men i andra och tredje stycket används ordet ”kriterier” i stället. Ordet kriterier förekommer även i andra delar av LOU där ordet har en annan innebörd, exempelvis används ordet kriterier i samband med ett tvåstegsförfarande där den upphandlande organisationen väljer att begränsa antalet anbudssökande som får lämna anbud. Dessa kriterier kallar vi på Upphandlingsmyndigheten för ”begränsningskriterier”.

I vår kriterietjänst kan du hitta hållbarhetskriterier i form av både kvalificeringskrav, tekniska specifikationer (krav på upphandlingsföremålet), tilldelningskriterier och särskilda kontraktsvillkor. Förutom tilldelningskriterier utgör de andra typerna av kriterier som utgångspunkt obligatoriska krav, vilket är synonymt med minimikrav.

Hur begreppet kriterier ska tolkas behöver bedömas utifrån det sammanhang som uttrycket förekommer i.

Läs mer om innebörden av tilldelningskriterier i inlägget Vad är ett börkrav och vilka skyldigheter har leverantören att uppfylla dessa under avtalstiden? i vår Frågeportal.

Minimikrav
Begreppet minimikrav förekommer i bestämmelserna om förhandlat förfarande med föregående annonsering, innovationspartnerskap, anbud med alternativa utföranden och i bestämmelsen om kvalificeringskrav.

För förhandlat förfarande med föregående annonsering och innovationspartnerskap framgår det att den upphandlande organisationen ska ange i upphandlingsdokumenten vad i beskrivningen av myndighetens behov som utgör de minimikrav som alla anbud ska uppfylla samt även ange kriterierna för tilldelning av kontrakt. Minimikraven och tilldelningskriterierna får sedan inte vara föremål för förhandlingar.

När det gäller anbud med alternativa utföranden får en upphandlande organisation tillåta eller kräva att en anbudsgivare lämnar anbud med utförande som avviker från dem som har angetts. Om en upphandlande organisation tillåter eller kräver anbud med alternativa utföranden ska det framgå av upphandlingsdokumenten bland annat vilka minimikrav som gäller för sådana anbud. Endast anbud med alternativa utföranden som uppfyller de ställda minimikraven får beaktas i upphandlingen.

Bestämmelsen om kvalificeringskrav utgör den upphandlande organisationens möjlighet att ställa krav på leverantörernas behörighet att utöva yrkesverksamhet, deras ekonomiska och finansiella ställning eller deras tekniska och yrkesmässiga kapacitet och kraven utgör i sammanhanget minimikrav på leverantörens förmåga och kapacitet. Till skillnad från tilldelningskriterier så är det obligatoriskt för anbudsgivarna att uppfylla minimikraven för att kunna delta i upphandlingen. Minimikrav kan alltså likställas med obligatoriska krav.

Villkor
Med villkor menas ofta de krav som ställs på leverantören eller leveransen i ramavtal eller kontrakt och som ska uppfyllas under avtalstiden. I 17 kap. LOU som reglerar fullgörande av kontrakt förekommer begreppet villkor ofta, och i definitionen till kontrakt framgår det att kontrakt avser ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor.

Ordet förekommer dock även i andra delar av LOU och med en annan innebörd än kontraktsvillkor, som exempelvis i bestämmelsen för upphandlingar av varor i vissa fall, där möjligheten för upphandlande myndigheter att anskaffa varor och tjänster på särskilt förmånliga villkor regleras.

Läs mer om kontraktsvillkor i upphandling på vår webbplats och i inlägget Vilka villkor kan ställas som särskilda kontraktsvillkor? i vår Frågeportal.

Krav
Ordet krav förekommer ofta i LOU och i upphandlingssammanhang och kan betyda olika saker beroende på sammanhanget ordet används i. Med krav kan menas formella krav som exempelvis innebär att ett anbud ska lämnas i tid och på ett visst språk. Vidare kan krav innebära kvalificeringskrav, som beskrivits ovan, eller krav på leveransen av tjänsten, varorna eller byggentreprenaden. Beroende på hur kravet används och hur det är formulerat kan tidpunkten för när kravet ska vara uppfyllt variera.

Läs mer om krav på föremålet för upphandlingen och krav på leverantören på vår webbplats. Läs även mer om tidpunkten för kravets uppfyllnad i inlägget När ska ett krav vara uppfyllt? i vår Frågeportal.
 
Sammanfattningsvis 
Orden som du nämner i din frågeställning förekommer inte alltid konsekvent i LOU och har inte alltid samma innebörd. Det används även ord i upphandlingssammanhang som inte återfinns i LOU, som exempelvis ska-krav (obligatoriska krav) och bör-krav (tilldelningskriterier). Eftersom det inte finns någon generell definition av begreppen så är det viktigt att det tydligt framgår av upphandlingsdokumenten vad som avses, detta följer av den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet.

Du kan läsa mer om i vilka delar av en upphandling orden kan användas i genomförandet av upphandlingen på vår webbplats. Se även inlägget vad är ett upphandlingsdokument? i vår Frågeportal som eventuellt kan vara av intresse för dig.

Konkurrensverket har även publicerat en ordlista över upphandlingstermer på deras webbplats.

Källhänvisningar
 • 16 kap. 1–2 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – regler om tilldelning av kontrakt och grunder för utvärdering samt tilldelningskriterier
 • prop. 2015/16:195 s. 1109 – tilldelning av kontrakt och grunder för utvärdering av anbud
 • 18 kap. 2 § LOU – de kriterier som avses användas för bedömning av tävlingsbidragen ska anges i annonsen
 • 6 kap. 7–8 §§ LOU – upphandlingsdokumenten och förhandlingar vid förhandlat förfarande med föregående annonsering
 • 6 kap. 33–34 §§ LOU – upphandlingsdokumenten och förhandlingar vid innovationspartnerskap
 • 9 kap. 17 § LOU – minimikrav för anbud med alternativa utföranden
 • 14 kap. 1 § LOU – minimikrav på leverantörers rättsliga och finansiella förmåga samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet
 • prop. 2015/16:195 s. 995 – med minimikrav avses de villkor och egenskaper som alla anbud ska uppfylla eller inneha
 • Skäl 45 i LOU-direktivet – minimikrav är de villkor och egenskaper (i synnerhet fysiska, funktionella och rättsliga) som alla anbud bör uppfylla eller inneha
 • 6 kap. 17 § 4 pt. LOU – möjligheten för upphandlande organisationer att anskaffa varor eller tjänster på särskilt förmånliga villkor i samband med att en leverantör upphör med sin verksamhet eller har gått i likvidation, försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande förfarande
 • 6 kap. 16 § 3 pt. LOU – bestämmelsen nämner begreppen formella krav (men ingen definition)
 • 14 kap. 1–5 §§ LOU – krav på leverantörens rättsliga och finansiella förmåga och tekniska och yrkesmässiga kapacitet
 • 9 kap. LOU – tekniska specifikationer (över tröskelvärdena).
Med vänlig hälsning,

Joel

Jurist

29 november 2021 (Uppdaterat 22 februari 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.