Start

Vilka villkor kan ställas som särskilda kontraktsvillkor?

Hej!
Jag har hört en tolkning om att man bara kan ställa särskilda kontraktsvillkor,( krav som ska uppfyllas vid en senare tidpunkt under avtalsperioden) på miljökrav, arbetsrättsliga villkor. Stämmer den tolkningen?

Jag har en annan uppfattning, att man kan ställa andra särskilda kontraktsvillkor, tex. när man efter en extern remiss och får information från leverantörerna att vissa funktionskrav inte finns vid anbudslämnandet, men leverantörerna kan leverera det 6 månader efter avtalstecknandet.

Om man vill ha en innovativ upphandling och vill främja utveckling för att våra behov ska uppfyllas måste vi kunna tidsätta krav som inte finns vid avtalstecknandet.

Har även sett denna defiition:
En upphandlande myndighet ska få ställa särskilda miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt eller en koncession ska fullgöras. En rad exemplifierande krav såsom ekonomiska, innovationsrelaterade, miljörelaterade, sociala eller sysselsättningsrelaterade hänsyn anges i skälen i upphandlingsdirektiven.

Vad gäller för särskilda kontraktsvillkor?


Christina Wikström

Publicerad 30 oktober 2020

Hej Christina,

Nej, det är inte bara miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga villkor som kan ställas för hur ett kontrakt ska fullgöras. En upphandlande organisation har en förhållandevis stor frihet att själv besluta vilka villkor som ska gälla för kontraktets fullgörande. En förutsättning är dock att villkoren har en koppling till föremålet för upphandlingen och är förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Särskilda kontraktsvillkor kan exempelvis avse att en viss funktion ska utvecklas under avtalstiden.

Ett särskilt kontraktsvillkor måste accepteras av en anbudsgivare för att denne ska kunna tilldelas kontraktet, men villkoret behöver inte vara uppfyllt när anbudet lämnas. Det är alltså möjligt att ange en tid för när villkoret senast ska vara uppfyllt, exempelvis vid avtalsstart eller någon gång under kontraktstiden.

Den lista över villkoren för fullgörande av kontrakt som finns i LOU-direktivet är exemplifierande och inte uttömmande. Det innebär att det är möjligt att ställa andra villkor för fullgörandet av kontraktet än vad som anges i listan.

Läs mer
Läs mer om vilka möjligheter det finns att ange villkor för kontraktets fullgörande i inläggen Kan ett krav på ledningssystem anges som särskilt kontraktsvillkor istället för kvalificeringskrav? och Går det att använda endast särskilda kontraktsvillkor istället för kvalificeringskrav? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en upphandlande organisation får ställa särskilda miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt ska tilldelas under förutsättning att villkoret har anknytning till det som ska anskaffas
  • prop. 2015/16:195 s. 1118 – utöver anknytningen till det som ska anskaffas är de grundläggande upphandlingsprinciperna det enda som sätter gränser för vilka villkor en upphandlande organisation får ställa
  • prop. 2015/16:195 s. 801 – villkoren måste accepteras av anbudsgivarna men behöver inte vara uppfyllda när anbudet lämnas
  • prop. 2015/16:195 s. 800–801 – listan i LOU-direktivet över vad kraven får omfatta är exemplifierande.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

05 november 2020 (Uppdaterat 08 november 2022)

Vad är skillnaden på ett särskilt kontraktsvillkor och ett kontraktsvillkor?

Per Johansson

21 januari 2021

Hej Per,

Alla villkor som finns angivet i ett avtal är kontraktsvillkor som avtalsparterna måste förhålla sig till under avtalstiden. Ett kontraktsvillkor reglerar vilka rättigheter och skyldigheter köparen och säljaren har samt hur leveransen eller uppdraget ska utföras. För parternas förpliktelser under avtalstiden finns ingen skillnad mellan särskilt kontraktsvillkor och ett kontraktsvillkor.

I upphandlingsrätten används begreppet särskilda kontraktsvillkor för att beskriva den typen av krav som leverantören ska uppfylla under kontraktstiden. Av upphandlingslagarna framgår att upphandlande organisationer får ställa särskilda villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. I lagen exemplifieras att dessa villkor får vara arbetsrättsliga, miljömässiga och sociala. Precis som vi skriver i inlägget ovan så kan de särskilda villkoren för fullgörande av kontraktet även avse andra aspekter. I de bakomliggande direktiven till upphandlingslagarna anges att de särskilda villkoren för fullgörande av kontraktet exempelvis även kan avse ekonomiska och innovationsrelaterad hänsyn.

Läs mer
Läs mer om kontraktsvillkor och särskilda kontraktsvillkor på vår webbplats.

Källhänvisning
  • artikel 70 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling (LOU-direktivet) – Särskilda krav för hur kontraktet ska fullgöras får omfatta ekonomiska, innovationsrelaterade, miljörelaterade, sociala eller sysselsättningsrelaterade hänsyn
  • beaktandesats 97–99 LOU-direktivet – exempel på vad villkoren för fullgörande av ett kontrakt kan omfatta.  
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

28 januari 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.