Start

Kan man utvärdera genom intervjuer?

Förutsatt att upphandlingens värde understiger tillämpligt tröskelvärde och 19 kap är tillämpligt.

Är det möjligt att upphandla konsulttjänster på så vis att man enbart kvalificerar anbudsgivare för att sedan utvärdera genom intervjuer? Upphandlingen dokumenteras och samtliga anbudsgivare får samma frågor som bedöms enligt tidigare redovisad bedömningsmatris.

Johan

Publicerad 31 maj 2022

Hej Johan,

Utgångspunkten vid upphandlingar som genomförs i enlighet med 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) är att kommunikationen ska vara skriftlig. Det är dock tillåtet med muntlig kommunikation som ett komplement om den upphandlande organisationen finner att det är lämpligt.

Det finns i sig inget hinder mot att använda intervjuer i samband med utvärderingen. Att använda sig av intervjuer vid anbudsutvärderingen kan vara förenat med vissa upphandlingsrättsliga risker, inte minst på grund av att det kan vara svårt att bedöma dem på ett objektivt och transparent sätt. För att en utvärderingsmodell ska vara tillåten måste de grundläggande upphandlingsprinciperna iakttas.

Om en upphandlande organisation ändå väljer att genomföra intervjuer måste förutsättningarna för detta redogöras för så utförligt som möjligt i upphandlingsdokumentet. Otydligt formulerade förutsättningar riskerar att strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Tilldelningskriteriernas utformning 
Upphandlingsdokumenten ska innehålla de tilldelningskriterier som gäller för upphandlingen. Varken LOU eller förarbetena anger dock hur tilldelningskriterierna ska vara utformade eller hur utvärderingen ska gå till. Det kommer ytterst vara upp till rättstillämpningen att avgöra hur tilldelningskriterierna ska tillämpas vid upphandlingar som genomförs enligt 19 kap. LOU.

Källhänvisningar 
  • 19 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - förfarandet vid en upphandling är skriftligt. Muntlig kommunikation får användas som ett komplement om den upphandlande myndigheten bedömer att det är lämpligt
  • 19 kap. 9 § LOU – upphandlingsdokumenten ska bland annat innehålla information om vilka tilldelningskriterier som ska användas.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

13 juni 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.