Start

Är det tillåtet att kräva att utförare är icke-vinstdrivande enligt LOV?

Hej!
Är det tillåtet att ställa krav i LOV underlag att kommunen kommer att godkänna endast externa utförare som är non-profit-organisationer, icke-vinstdrivande organisationer?

Tamo

Publicerad 14 juni 2022

Hej Tamo,

Alla leverantörer ska behandlas lika
Begreppet leverantör i LOV ska tolkas likadant som i lagen om offentlig upphandling (LOU). En leverantör enligt LOV är alltså en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller tjänster i ett valfrihetssystem. Exempelvis associationsform, värdegrund, intressen och eventuell vinstbegränsning påverkar inte bedömningen.

De grundläggande principerna om bland annat likabehandling gäller även enligt LOV. Det innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ger samma förutsättningar för att kunna delta i ett valfrihetssystem. Proportionalitetsprincipen innebär att kraven, kriterierna och villkoren i valfrihetssystemet ska vara rimliga i förhållande till syftet med att inrätta valfrihetssystemet. Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det innebär att det inte är tillåtet att ställa krav på att en utförare ska ha en viss associationsform eller att denne inte ska vara affärsdriven, eftersom det skulle strida mot likabehandlingsprincipen.

Ny möjlighet att reservera valfrihetssystem från den 1 januari 2023
Den 2 juni 2022 beslutade riksdagen om att anta regeringens föreslagna ändringar av lagen om valfrihetssystem (LOV). Ändringen gör det möjligt för upphandlande organisationer att reservera deltagandet i valfrihetssystem till idéburna organisationer vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppnå ändamålet med den tjänst som ska tillhandahållas. Ett kriterium är att den idéburna organisationen inte gör några värdeöverföringar annat än till andra idéburna organisationer eller till forskning. Denna nyhet i LOV börjar gälla först 1 januari 2023 och gäller inte för regioners valfrihetssystem inom primärvården. Syftet med ändringen är att öka möjligheten för idéburna organisationer att tillhandahålla välfärd.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 3 § lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) och prop. 2008/09:29 s. 139 – definition av leverantörsbegreppet
  • 1 kap. 2 § LOV – de grundläggande principerna
  • prop. 2021/22:135 Idéburen välfärd s. 8 – föreslagna ändringar i LOV
  • Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU28 – riksdagens beslut om ändringar i LOV.
Med vänlig hälsning,

Erika

Upphandlingsjurist

21 juni 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.