Start

Är det tillåtet att kräva att utförare är icke-vinstdrivande enligt LOV?

Hej!
Är det tillåtet att ställa krav i LOV underlag att kommunen kommer att godkänna endast externa utförare som är non-profit-organisationer, icke-vinstdrivande organisationer?

Tamo

Publicerad 14 juni 2022

Hej Tamo,

Alla leverantörer ska behandlas lika
Begreppet leverantör i LOV ska tolkas likadant som i lagen om offentlig upphandling (LOU). En leverantör enligt LOV är alltså en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller tjänster i ett valfrihetssystem. Exempelvis associationsform, värdegrund, intressen och eventuell vinstbegränsning påverkar inte bedömningen.

De grundläggande principerna om bland annat likabehandling gäller även enligt LOV. Det innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ger samma förutsättningar för att kunna delta i ett valfrihetssystem. Proportionalitetsprincipen innebär att kraven, kriterierna och villkoren i valfrihetssystemet ska vara rimliga i förhållande till syftet med att inrätta valfrihetssystemet. Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det innebär att det inte är tillåtet att ställa krav på att en utförare ska ha en viss associationsform eller att denne inte ska vara affärsdriven, eftersom det skulle strida mot likabehandlingsprincipen.

Reservera deltagandet i ett valfrihetssystem

Sedan den 1 januari 2023 finns det dock en särskild möjlighet att reservera deltagandet i ett valfrihetssystem för idéburna organisationer. Endast idéburna organisationer som uppfyller följande krav får delta:
  • reservationen ska avse idéburna organisationer vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppnå ändamålet med den tjänst som ska tillhandahållas,
  • organisationen får inte göra värdeöverföringar annat än till andra idéburna organisationer eller till forskning, samt
  • staten, en region eller en kommun får inte ha ett rättsligt bestämmande inflytande över organisationen.
Möjligheten att reservera deltagandet gäller inte för regioners valfrihetssystem inom primärvården.

Källhänvisningar
  • 2 kap. 3 § lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) och prop. 2008/09:29 s. 139 – definition av leverantörsbegreppet
  • 1 kap. 2 § LOV – de grundläggande principerna
  • 1 kap. 2 a § LOV  – reservera deltagandet i ett valfrihetssystem
  • prop. 2021/22:135 Idéburen välfärd s. 8 – föreslagna ändringar i LOV
  • Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU28 – riksdagens beslut om ändringar i LOV.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

21 juni 2022 (Uppdaterat 02 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.