Start

Kan man lämna in fler referensuppdrag än vad som efterfrågas i upphandlingen?

I en viss offentlig upphandling enligt LUF ställs krav på åberopande av två referensuppdrag. Kan man då som anbudsgivare/leverantör åberopa fler än två referensuppdrag? Vad händer om ett eller flera av referensuppdragen inte uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget/upphandlingsdokumenten när det gäller referensuppdrag men ändå två eller flera av de åberopade referensuppdragen uppfyller kraven?

Martin

Publicerad 13 oktober 2022

Hej Martin,

Det är upphandlingsdokumenten som styr vad leverantören ska lämna in för att visa att den uppfyller kraven. Om leverantören avviker från de obligatoriska kraven i upphandlingsdokumenten och den upphandlande organisationen ändå godtar anbudet skulle det kunna innebära ett brott mot de grundläggande upphandlingsprinciperna, särskilt likabehandlingsprincipen.

Som vi förstår din fråga har den upphandlande organisationen begärt att leverantörerna ska bifoga två referensuppdrag, som uppfyller kraven, tillsammans med sitt anbud. Det finns inget uttryckligt hinder i detta fall för leverantören att skicka in fler än två referensuppdrag även om den upphandlande organisationen inte kan ge något mervärde till en leverantör som bifogar ytterligare referensuppdrag.

I Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 1778–17 hade den upphandlande organisationen ställt krav att på att leverantören skulle erbjuda minst två konsulter som skulle inneha viss, i upphandlingsdokumenten angiven, kompetens. Leverantören erbjöd 24 konsulter varav hälften inte uppfyllde det aktuella kravet på kompetens. Eftersom leverantören dock kunde erbjuda minst två konsulter som uppfyllde kravet på kompetens ansåg domstolen att leverantören uppfyllde kravet. Det spelade ingen roll att anbudsgivaren i sammanhanget erbjudit ytterligare konsulter som inte uppfyllde kravet på kompetens.

I Kammarrätten i Stockholms dom i mål 2971–16 hade den upphandlande organisationen krävt att leverantörerna skulle erbjuda minst en arbetsledare med en viss kompetens. För varje arbetsledare skulle leverantören även bifoga två referenter. En leverantör erbjöd i sitt anbud två arbetsledare varav endast den ena hade den efterfrågade kompetensen. Leverantören hade endast bifogat referenter för den arbetsledare som uppfyllde kravet på kompetens. Då leverantörens anbud inte uppfyllde de obligatoriska kraven hade den upphandlande organisationen agerat korrekt genom att förkasta det aktuella anbudet.

En bedömning behöver alltid göras i det enskilda fallet för att avgöra om ett anbud uppfyller kraven i en upphandling. Det är initialt den upphandlande organisationen som ska göra bedömningen om anbudet uppfyller kraven eller inte. I sista hand är det en domstol som kan avgöra det frågan. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Om ni är i behov av individuell rådgivning rekommenderar vi er att kontakta en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

13 oktober 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.