Start

Får man ställa det här kravet?

Publicerad 16 november 2022
Hej!
Jag undra om man får ställa följande krav i en upphandling för en entreprenadtjänst för ombyggnation av vanliga lokaler till laborativa lokaler?

Minst 50% av den totala volymen till vikt på komponenter som kommer att användas för golvstående inredning ska ha tillverkats av råvaror som har framställts av svenska naturresurser och tillverkats till labinredningsmaterial i Sverige.

Leverantören ska också kunna reparera, eller ombygga XXX:s erbjudna gamla labinredning till fullfunktionella labinredning med minst tio (10) år livstid.

Malin

Publicerad 16 november 2022

Hej Malin,

Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall.

Vi kan därför inte bistå i en bedömning om ett visst krav är tillåtet i det enskilda fallet. Om ni är i behov av rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden. Generellt sett gäller följande.

Krav ska vara proportionerliga
Upphandlande organisationer är som utgångspunkt fria att ställa de krav som de anser behöva för att uppnå syftet med upphandlingen och för att se till att den vinnande leverantören kan leverera utifrån behovet. Alla krav ska dock givetvis vara förenliga med lagen om offentlig upphandling (LOU).

För att avgöra om ett krav är tillåtet enligt LOU krävs det en bedömning av om kravet är förenligt med grundläggande upphandlingsprinciperna, däribland proportionalitetsprincipen, och att kravet har koppling till upphandlingsföremålet.

En bedömning om ett visst krav är förenligt med proportionalitetsprincipen kan gå till på flera sätt, men sker vanligtvis i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning om kravet är nödvändigt för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen. Det innebär kortfattat att om det finns flera alternativ bör den upphandlande organisationen välja det alternativ som är minst belastande för leverantörerna.

Läs mer i inlägget Får man ställa krav som möjliggör enbart en leverantör? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – de grundläggande upphandlingsprinciperna
  • C-234/03 Contse och HFD 2016 ref. 37 – om proportionalitetsbedömning i offentlig upphandling.
Med vänliga hälsningar,

Alexandra

Strategisk inköpare

17 november 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.