Start

Statsstöd - bedömning av exportstöd?

Publicerad 02 februari 2023
Min fråga är när ett stöd bedöms som exportstöd. I KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013, artikel 1 och punkt d), framgår det att stöd inte får lämnas för löpande utgifter som har samband med exportverksamhet. Men när anses ett utgift vara löpande? Exempelvis, en ny kostnad kopplat till exportverksamhet har uppstått hos ett företag som de vill söka ersättning för hos en statlig myndighet. Kostnaden som är kopplad till exportverksamhet kommer att fortlöpa i så länge verksamheten är aktiv.

Bedöms denna utgift vara löpande från första stund den uppstått eller blir den efter en viss period? Kan den statliga myndigheten ersätta dessa utgifter under en begränsad period eller bedöms utgifterna som löpande utgifter som har samband med exportverksamhet som exportstöd från första början?

Matilda

Publicerad 02 februari 2023

Hej Matilda,

Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndighetens uppdrag är bland annat att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner. Dock gör vi inte bedömningar i enskilda fall men kan däremot bistå med generell vägledning.

De minimis-stöd är sådana stöd till ett företag som är av mindre betydelse och därför inte påverkar konkurrensen och handeln mellan EU:s medlemsstater. För att lämna de minimis-stöd ska man följa regleringen i den allmänna förordningen om de minimis-stöd (de minimis-förordningen). När det gäller stöd av mindre betydelse som betalas ut i enlighet med de minimis-förordningen behöver kommissionen inte godkänna stödet på förhand.

De minimis-stöd får ges till all sorts verksamhet men med vissa undantag. Till exempel får de minimis-stöd inte lämnas till exportrelaterad verksamhet riktad mot tredjeländer eller medlemsstater, det vill säga stöd som är direkt knutet till exporterade volymer, till upprättandet eller driften av ett distributionsnät eller till andra löpande utgifter som har samband med exportverksamhet.

Bakgrunden till förbudet mot exportstöd är Världshandelsorganisationens avtal om subventioner och kompensatoriska åtgärder men också det faktum att exportstöd i de flesta fall påverkar handeln mellan medlemsstaterna. I samma avtal från Världshandelsorganisationen finns också ledning vad gäller frågan om begreppet exportrelaterad verksamhet. Det faktum att företaget exporterar varor är en faktor att utvärdera innan de minimis-stöd lämnas men behöver inte ensamt innebära att de minimis-stöd inte får lämnas.

Vad gäller frågan om vad som anses som löpande utgifter skulle vi i första hand vilja hänvisa till den stödgivande myndighet som bör ha tagit ställning till frågan om när kostnaderna får anses vara löpande. I sammanhanget kan också nämnas att kostnader som avser att bygga upp och driva ett distributionsnät i andra medlemsstater eller i tredjeländer inte anses vara stödberättigat medan stöd som avser kostnader för deltagande i handelsmässor eller för undersökningar eller konsulttjänster som behövs för exempelvis att lansera en ny produkt kan anses vara stödberättigat, vilket framgår av skäl 9 till de minimis-förordningen.

Läs mer
Läs gärna mer om Villkoren för de minimis-stöd på vår webbplats.

Källhänvisningar
Med vänlig hälsning,

Cecilia

Jurist

06 februari 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.