Start

Kan man tilldela ramavtalet till fler leverantörer än vad man angett i upphandlingsdokumentet?

Om man skulle hamna i ett läge där det motsatta händer, att man har uppgett att tre anbudsgivare ska tilldelas avtal och man får in många anbud och tre kan tilldelas avtal. Om det då visar sig att den upphandlande myndighetens behov ändå inte har täckts, kan man vid tilldelningen besluta att istället anta 5 leverantörer, med bakgrund av att behovet annars inte blir täckt?

Titti

Publicerad 17 mars 2023

Hej Titti,

Som vi tolkar frågan handlar den om vilka möjligheter det finns att efter sista anbudsdag ändra antalet leverantörer och tilldela ramavtalet till fler leverantörer än vad som angavs i upphandlingen. Återkom gärna med ett förtydligande om vi har uppfattat frågan fel.

Beroende på upplägget i den enskilda upphandlingen kan det vara tillåtet att ingå ramavtal med det antal leverantörer som behövs för att den upphandlande myndighetens behov ska kunna tillgodoses. Om denna omständighet är beroende av de anbudslämnande leverantörernas kapacitet kan det till exempel vara svårt på förhand att ange exakt antal leverantörer som man kommer ingå ramavtal med. Dock bör denna information framgå i samband med att upphandlingen annonseras så att det är tydligt för leverantörerna vilka villkor som gäller. Detta följer av den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet och vi har därför svårt att se att det skulle vara möjligt att efter sista anbudsdag besluta att anta fler leverantörer än vad som angavs i upphandlingsdokumenten.

Även om antalet leverantörer som slutligen antas kan vara beroende av vilka anbud som inkommer i upphandlingen, så får inte den upphandlande organisationen ge sig själv fri prövningsrätt. Den upphandlande organisationen kan alltså inte först i samband med utvärderingen sätta en gräns på poäng som gäller för att bli antagen som leverantör då detta skulle strida mot den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet. Av upphandlingsdokumenten ska det framgå omfattningen av upphandlingen samt hur många leverantörer som man har för avsikt att teckna avtal med.

Källhänvisningar
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1324-17 – Kammarrätten ansåg att den upphandlande organisationen hade brutit mot principen om öppenhet då myndigheten inte hade angivit i något av upphandlingsdokumenten hur många leverantörer man hade för avsikt att teckna avtal med. Denna uppgift blev således känd för leverantörerna först vid underrättelsen om tilldelning
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 6541—6544-11 – i upphandlingsdokumenten hade den upphandlande organisationen angett att utfallet av upphandlingen var beroende av vilken kapacitet som leverantörerna utlovade sig att leverera. Därför ansåg myndigheten att det inte var möjligt att i förväg ange hur många leverantörer som skulle antas. Kammarrätten kom i det fallet fram till att upphandlingen var förenligt med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU).
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

29 mars 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.