Start

Kan man lägga till nya kvalificeringskrav i samband med en specifik upphandling i ett DIS?

Får man ställa kvalificeringskrav i steg 2, när det kommer till entreprenadupphandling?

T.ex. krav på viss erfarenhet, kompetens eller referensuppdrag, samt begära in dokumentation/verifikation som inte ställts vid steg 1. Dvs kvalificeringensfasen?

Nyfiken

Publicerad 12 april 2023

Hej,

Det framgår inte i din fråga om det dynamiska inköpssystemet har upphandlats enligt de direktivstyrda bestämmelserna, det vill säga om värdet av systemet överstiger tröskelvärdet och inte omfattar sådana tjänster som anges i bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU). I svaret nedan utgår vi från att det är det direktivstyrda bestämmelserna som är tillämpliga för systemet.

Får man använda nya kvalificeringskrav i steg 2?
Nej, det är inte tillåtet att lägga till nya kvalificeringskrav i steg 2, det vill säga i samband med själva köpet. Kvalificeringskraven kan enbart användas i steg 1 i samband med att leverantörer ansöker om att få delta i det dynamiska inköpssystemet. Kvalificeringskraven får inte heller ändras efter det att det dynamiska inköpssystemet har inrättats. Detta gäller oavsett om systemet avser varor, tjänster eller byggentreprenader.

Om det dynamiska inköpssystemet är uppdelad i kategorier ska den upphandlande organisationen fastställa vilka kvalificeringskrav som gäller för respektive kategori.

Får man begära in bevis i steg 2?
Utgångspunkten är att samtliga bevis avseende kvalificeringskraven och att det inte finns grund för uteslutning ska lämnas i steg 1 när leverantören ansöker om att få delta i systemet. Leverantören kan dock välja att använda en egenförsäkran som ett preliminärt bevis. Om en sådan försäkran har använts i samband med ansökan ska den upphandlande organisationen innan den tilldelar ett kontrakt inom ramen för systemen kräva att anbudsgivaren lämnar in uppdaterade kompletterande dokument, det vill säga de slutliga bevisen. Någon möjlighet att begära in andra bevis för uppfyllelsen av kvalificeringskraven och kontrollen av uteslutningsgrunderna än vad som angavs i steg 1 finns inte.

Däremot kan den upphandlande organisationen i steg 2 välja att begära in andra dokumenten kopplat till den specifika upphandlingen, exempelvis dokumentation som visar att den tekniska specifikationen är uppfylld. Det finns som regel ingen skyldighet att redan i steg 1 ange vilka dokument som kommer att begäras in för detta.

Läs mer
Mer information och vägledning om hur man tillämpar ett dynamiskt inköpssystem finns i Dynamiska inköpssystem - Riktlinjer för användning som finns publicerad på EU:s publikationsbyrå.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

19 april 2023 (Uppdaterat 07 maj 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.