Start

Får antalet vinnande leverantörer anges som ett intervall?

Publicerad 25 april 2023
Jag undrar om antalet vinnande leverantörer får anges som ett spann.
T.ex. UM X avser att tilldela kontrakt/ramavtal till 3-6 leverantörer.
I ett tvåstegsförfarande får man ju göra så när det gäller urval av vilka som kommer att bjudas in att lämna anbud. Men det blir kanske för intransparent om man gör så vid själva tilldelningen?

Sebastian

Publicerad 25 april 2023

Hej Sebastian,

Det måste framgå av upphandlingsdokumenten hur många leverantörer som den upphandlande organisationen har för avsikt att ingå ramavtal med. Behovet av att ange antalet leverantörer som kommer antas i ett ramavtal i form av ett intervall kan uppstå om antalet leverantörer som behövs för att tillgodose den upphandlande organisationens behov är beroende av anbudslämnarnas kapacitet och leveransförmåga. I ett sådant fall kan det vara tillåtet att ange att antalet leverantörer som kommer antas till ett ramavtal i form av en intervall. Denna information måste framgå av upphandlingsdokumenten så det är tydligt för leverantörerna vilka villkor som gäller. Detta följer av den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet.

Även om antalet leverantörer som slutligen antas kan vara beroende av vilka anbud som kommer in i upphandlingen får den upphandlande organisationen inte ge sig själv fri prövningsrätt. Den upphandlande organisationen kan därför exempelvis inte först i samband med utvärderingen sätta en gräns på poäng som gäller för att bli antagen som leverantör då detta skulle strida mot den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet.

Källhänvisningar
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1324-17 – Kammarrätten ansåg att den upphandlande organisationen hade brutit mot principen om öppenhet då myndigheten inte hade angivit i något av upphandlingsdokumenten hur många leverantörer man hade för avsikt att teckna avtal med. Denna uppgift blev således känd för leverantörerna först vid underrättelsen om tilldelning
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 6541—6544-11 – i upphandlingsdokumenten hade den upphandlande organisationen angett att utfallet av upphandlingen var beroende av vilken kapacitet som leverantörerna utlovade sig att leverera. Därför ansåg myndigheten att det inte var möjligt att i förväg ange hur många leverantörer som skulle antas. Kammarrätten kom i det fallet fram till att upphandlingen var förenligt med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU).
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

27 april 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.