Start

När gäller förordningen om utländska subventioner vid upphandling med flera anbudsområden?

Publicerad 18 augusti 2023
Förordningen (EU) 2022/2560 om utländska subventioner innebär att det finns en anmälningsskyldighet avseende ekonomiska bidrag i upphandlingar med kontraktsvärden över 250 miljoner euro. Hur ska detta hanteras i en ramavtalsupphandling som är indelad i olika anbudsområden, och som medför att den upphandlande myndigheten ingår flera ramavtal där värdet av vart och ett av ramavtalen inte överstiger 250 miljoner euro? Är det värdet av samtliga anbudsområden som är bestämmande för om förordningen är tillämplig, värdet av till exempel det största anbudsområdet, eller något annat?

Vad gäller om värdet av samtliga anbudsområden i och för sig sammanlagt överstiger 250 miljoner euro, men den upphandlande myndigheten valt att utnyttja möjligheten i 4 kap. 13 § LOU att dela upp upphandlingen i delar som ingen enskild leverantör kan vinna alla av, så att värdet av varje sådan del inte kan överstiga det relevanta beloppet? Är förordningen fortfarande tillämplig?

Erik

Publicerad 18 augusti 2023

Hej Erik och tack för din fråga.

Tröskelvärdet 250 miljoner euro i förordningen (EU) 2022/2560 avser ramavtalets totala värde. Om ramavtalet delas upp i separata delar som sammanlagt överstiger 250 miljoner euro är tröskelvärdet för anmälningsskyldigheten 125 miljoner euro per delkontrakt. Leverantören blir alltså skyldig att anmäla utländska finansiella bidrag om denne lämnar anbud på en delupphandling vars värde exklusive mervärdesskatt överstiger 125 miljoner euro. Anmälningsskyldigheten förutsätter också att leverantören har mottagit utländska finansiella bidrag som sammanlagt överstiger 4 miljoner euro från något enskilt land utanför EU.

Läs mer

Läs mer om förordningen om utländska subventioner och offentlig upphandling på vår webbplats. Se även vår nyhet, Statsstöd från länder utanför EU ska granskas av kommissionen, på vår webbplats. Du kan vidare ta del av ett antal frågor och svar om tillämpningen av förordningen om utländska subventioner på EU-kommissionens webbplats.

Källhänvisningar
Skäl 49, artikel 28 1. a) och artikel 28 2. förordningen (EU) 2022/2560 om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden – om tröskelvärden för anmälningsskyldigheten.

Med vänlig hälsning

Magnus

Statsstödsexpert

21 augusti 2023

Hej,

Enligt artikel 29.1 i förordningen ska leverantörer i alla andra fall som inte omfattas av anmälningsplikten i en försäkran förteckna alla utländska ekonomiska bidrag som mottagits och bekräfta att de utländska ekonomiska bidrag som mottagits inte är anmälningspliktiga i enlighet med artikel 28.1 b. Denna försäkran ska lämnas in till den upphandlande myndigheten.

Eftersom det står "i alla andra fall" är min tolkning att leverantörer ska lämna in antingen en anmälan eller försäkran vid direktivstyrda upphandlingar, oavsett upphandlingens uppskattade värde.

1. Ska en anmälan eller försäkran lämnas in vid upphandlingar under 250 miljoner euro?
2. Om ingen av förutsättningarna i 28.1 eller 28.2 är uppfyllda, ska en försäkran lämnas?

Gustav

14 september 2023

Hej Gustav, "i alla fall" i artikel 29.1 syftar på definitionen i artikel 28.1 b. Bestämmelsen ska alltså läsas som att vare sig en anmälan eller försäkran ska lämnas in vid upphandlingar under 250 miljoner euro om inte kommissionen efterfrågar det enligt andra bestämmelser. Följaktligen krävs inte heller någon försäkran om ingen av förutsättningarna i 28.1 och 28.2 är uppfyllda. En försäkran lämnas om det uppskattade värdet är minst 250 miljoner EUR men de sammanlagda ekonomiska bidragen inte uppgår till minst 4 miljoner EUR per tredjeland. Se särskilt artikel 5.2 i kommissionens tillämpningsförordning.

Med vänlig hälsning

Magnus

Magnus

Statsstödsexpert

19 september 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.