Start

Kan en ideell förening få statsstöd för att köpa en drivmedelsanläggning?

Publicerad 21 september 2023
Hej!
Kan en ideell förening (ej momspliktig) få statsstöd för att köpa en drivmedelsanläggning av ett bolag som de sedan ska leasa tillbaka till bolaget? Tanken är att bolaget ska fylla på med eget drivmedel och sälja.
Kan det här vara ett korrekt förfarande eller kan det ses som ett konstlat sätt att kringgå statsstödsreglerna?

Fanny

Publicerad 21 september 2023

Hej Fanny,
Upphandlingsmyndighetens uppdrag är bland annat att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner, men vi gör inte bedömningar i enskilda fall. Generellt kan dock följande nämnas.

Vad är statsstöd?
Statsstöd är när det offentliga, till exempel en kommun, stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel. Det är inte bara rena bidrag utan även till exempel förmånliga, icke-marknadsmässiga, leasingvillkor som omfattas av statsstödsreglerna om de leder till att mottagaren får en fördel jämfört med andra aktörer som kan påverka konkurrensen och handeln inom EU. De sistnämnda kraven är lågt ställda och är oftast uppfyllda redan när mottagaren har fått en fördel. Alla kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett statsstöd. Statsstöd är förbjudet om det inte godkänts av Europeiska kommissionen eller utformats enligt vissa undantagsregler.

För att statsstöd ska kunna godkännas eller uppfylla kraven i något undantagsregelverk krävs att stödet åtgärdar ett marknadsmisslyckande. Exempelvis finns det möjlighet att lämna statsstöd som bidrar till EU:s målsättningar på miljö- eller forskningsområdet om stödet utformas enligt EU:s statsstödsregler. Av din fråga framgår inte på vilket sätt som den transaktion som stöds skulle bidra till sådana målsättningar så om alla kriterier i statsstödsbegreppet är uppfyllda så verkar det inte finnas förutsättningar att lämna lagligt statsstöd.

Företagskriteriet
Det kriterium som särskilt bör uppmärksammas i detta fall är företagskriteriet. Kriteriet innebär att stödet ska rikta sig till en verksamhet som bedriver ekonomisk verksamhet. Det relevanta med företagskriteriet är inte verksamhetens rättsliga form, utan att verksamheten tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad. Även en ideell förening kan således bedriva ekonomisk verksamhet om föreningen agerar på en marknad. Det finns inte heller något krav på att den ekonomiska verksamheten ska vara vinstdrivande. Om den ideella föreningen bedriver ekonomisk verksamhet i någon del, kan stöd till den verksamheten därför omfattas av statsstödsreglerna även om den inte är vinstdrivande.

Det är i detta sammanhang även viktigt att komma ihåg att det statsstödsrättsliga företagsbegreppet inte enbart syftar på den juridiska person som mottar stödet. EU-domstolen har fastställt att alla enheter som (rättsligt eller faktiskt) kontrolleras av samma enhet bör betraktas som ett enda företag. Ett exempel på sådan kontroll kan vara företag i en koncern. Men även andra affärsrelationer än ett koncernförhållande kan medföra att olika juridiska personer betraktas som ett och samma företag. Det är fallet om den ena juridiska personen har kontroll (ett bestämmande inflytande) över den andra.

Däremot bör företag som inte har något förhållande till varandra förutom att vart och ett av dem har en direkt koppling till samma offentliga organ, behandlas som separata företag. Hänsyn tas därför till den specifika situation som råder för företag som kontrolleras av samma offentliga organ, och som kan ha oberoende beslutsbefogenhet.

Skatteverket gör en bedömning avseende vilka inkomster som kan vara skattefria för en förening som uppfyller villkoren för att vara en allmännyttig ideell förening. Denna bedömning har dock ingen omedelbar relevans för bedömningen om föreningen, genom att bedriva ekonomisk verksamhet, uppfyller det statsstödsrättsliga företagskriteriet så att ett mottaget offentligt stöd därmed skulle utgöra ett statsstöd.

Att köpa en drivmedelsanläggning av ett företag som agerar på en marknad för att sedan leasa tillbaka anläggningen till företaget ifråga skulle därmed kunna betraktas som en sådan ekonomisk verksamhet som föranleder att företagskriteriet är uppfyllt, trots att den juridiska formen på föreningen är en allmännyttig ideell förening.

Om en ideell förening bedriver såväl ekonomisk som icke-ekonomisk verksamhet är statsstödsbedömningen beroende av uppgifter om hur ett eventuellt gynnande påverkar den ekonomiska delen av verksamheten. En förening som i redovisningen håller kostnaderna för den ekonomiska verksamheten skilda från kostnaderna för den icke-ekonomiska verksamheten kan säkerställa att den ekonomiska verksamheten inte får ett statsstöd.

Läs mer  
På vår webbplats (www.upphandlingsmyndigheten.se) kan du läsa särskilt om företagskriteriet och de övriga kriterierna i statsstödsbegreppet. Där kan du även läsa om begreppet företag i den allmänna förordningen om de minimis-stöd.

Källhänvisning
Kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Se särskilt skäl 4 och 5 med rättsfallshänvisning samt artikel 2 (2) om definitionen av ”ett enda företag”.

Christian

Jurist

27 september 2023 (Uppdaterat 11 januari 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.