Start

Får ett kommunägt flygplatsbolag ta emot dessa pengar?

Publicerad 11 november 2023
Vid byggnad av en vindkraftspark ca 4 mil syd öst om Lycksele Flygplats behövdes en ombyggnad av flygplatsen, vindkraftstornen hamnade inom riskområdet för flygtrafiken. Vindkraftsbolaget gick då in med en stor summa pengar 6 250 000 kr till flygplatsbolaget.
Får verkligen ett kommunalägt företag ta emot dessa pengar?

Jan-Erik

Publicerad 11 november 2023

Hej Jan-Erik,

Tack för din fråga.

Utöver att ge upphandlingsstöd till upphandlande organisationer och leverantörer, består Upphandlingsmyndighetens uppdrag i att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner.

Vi gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi bistår därför inte i en bedömning i ett enskilt fall av en specifik åtgärds förenlighet med statsstödsreglerna. Vi kan därför inte bistå i en bedömning av vad som gäller i enskilda fall. Generellt sett gäller däremot följande.

Statsstöd
EU:s statsstödsregler finns i artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Statsstöd innebär att det offentliga, det vill säga staten, kommuner eller regioner, stödjer en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden genom att stödet gynnar en viss verksamhet eller produktion. Åtgärden måste också ha en potentiell påverkan på konkurrensen och på handeln mellan EU:s medlemsstater. Med det offentliga avses staten, kommuner eller regioner. Samtliga kriterier i artikel 107.1 måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett statsstöd.

Kriterierna i statsstödsbegreppet

Även om flygplatsverksamheten är ekonomisk verksamhet som kan få en fördel gentemot andra aktörer på marknaden, utgör inte utbetalningen statsstöd så länge vindkraftsbolaget agerar affärsmässigt och inte enligt denna definition är en del av det offentliga som enligt politiska beslut stödjer flygplatsverksamheten med offentliga medel.

Ett kommunalt bolags möjlighet att motta finansiering från privata företag
Kommunal verksamhet finansieras normalt genom skatt eller avgift. I egenskap av fastighetsägare och i övrigt inom ramen för principen om god ekonomisk hushållning har kommunen en skyldighet att i vissa fall agera affärsmässigt. Civilrättslig ersättning för kostnader som uppstår hos den kommunala flygplatsverksamheten till följd av vindkraftsbolagets verksamhet där parterna agerar utifrån allmänna avtalsrättsliga principer är i sig inget avvikande. Frågor om jäv och andra frågor som kan kopplas till privat finansiering av offentlig verksamhet omfattas inte av vårt vägledningsuppdrag.

Christian

Jurist

15 november 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.