Start

Välgörenhetsorganisationer, statsstöd och de minimis?

Publicerad 17 januari 2024
Hej,
Omfattas en välgörenhetsorganisation såsom exempelvis Rädda barnen eller Min Stora Dag av statsstödsregler? Kan en sådan organisation delta i ett ESF-finansierat projekt? Vad räknas som de minimis-stöd?

Tack på förhand!

Carolina Björklund

Publicerad 17 januari 2024

Hej Carolina,

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är bland annat att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner, men vi gör inte bedömningar i enskilda fall. Generellt kan dock följande nämnas.

Vad är statsstöd?
Statsstöd är när det offentliga, till exempel en kommun, stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel. Det är inte bara rena bidrag utan även till exempel förmånliga, icke-marknadsmässiga, leasingvillkor som omfattas av statsstödsreglerna om de leder till att mottagaren får en fördel jämfört med andra aktörer som kan påverka konkurrensen och handeln inom EU.

De sistnämnda kraven är lågt ställda och är oftast uppfyllda redan när mottagaren har fått en fördel. Alla kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett statsstöd. Statsstöd är förbjudet om det inte godkänts av Europeiska kommissionen eller utformats enligt vissa undantagsregler.

Företagskriteriet
Det kriterium som särskilt bör uppmärksammas i detta fall är företagskriteriet. Kriteriet kallas företagskriteriet men innebär att stödet ska rikta sig till en verksamhet som bedriver ekonomisk verksamhet. Det relevanta med företagskriteriet är således inte verksamhetens rättsliga form, utan att verksamheten tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad.

Även en ideell förening kan således bedriva ekonomisk verksamhet om föreningen agerar på en marknad. Det finns inte heller något krav på att den ekonomiska verksamheten ska vara vinstdrivande. Om den ideella föreningen bedriver ekonomisk verksamhet i någon del, kan stöd till den verksamheten därför omfattas av statsstödsreglerna även om den inte är vinstdrivande.

ESF-finansierade projekt
Svenska ESF-rådet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och dess uppdrag är att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden genom att finansiera projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Vilka organisationer som kan delta i ESF-finansierade projekt framgår av de förutsättningar som anges inom ramen för de utlysningar som myndigheten beslutar om. Av information på myndighetens webbplats framgår att aktörer (företag eller organisationer) inom såväl offentlig, privat som idéburen sektor kan ansöka om EU-medel från Europeiska socialfonden.
Vi föreslår att du vänder dig till den myndigheten för mer information om förutsättningarna att delta i projekt som finansieras av dem.

De minimis-stöd
Försumbart stöd eller stöd av mindre betydelse är andra termer för de minimis-stöd. De minimis-stöd är stöd till så låga belopp att de inte anses påverka samhandeln inom EU och därmed utgör de under vissa förutsättningar inte statsstöd.

Det finns fyra olika förordningar om de minimis-stöd. Förordningarna består av:
  1. en allmän förordning om stöd av mindre betydelse
  2. en sektorspecifik förordning inom jordbrukssektorn
  3. en sektorspecifik förordning inom fiskeri- och vattenbrukssektorn
  4. en särskild förordning om stöd till företag som utför allmännyttiga tjänster.
Vad räknas som ett de minimis-stöd (försumbart stöd)?
Ett företag kan få ett de minimis-stöd för nästan vilka kostnader som helst som uppkommer för företaget, så länge som det sammanlagda beloppet de minimis-stöd som företaget fått från olika stödgivare inte överstiger ett visst takbelopp under en treårsperiod. För stöd enligt den allmänna de minimis-förordningen är takbeloppet 300 000 euro. Efter treårsperioden kan samma företag sedan få nytt de minimis-stöd enligt villkoren i den tillämpliga de minimis-förordningen. Notera att alla de minimis-förordningar inte har samma takbelopp.

För att det ska handla om ett godkänt de minimis-stöd krävs att samtliga villkor enligt den aktuella de minimis-förordningen är uppfyllda.

Tillväxtverket har sammanställt en lista över de minimis-stöd som lämnats av myndigheter m.fl. i Sverige. På listan finns de minimis-stöd som har utbetalats inom ramen för författningsbestämmelser eller program/utlysningar m.m. där hänvisning till kommissionens bestämmelser om stöd av mindre betydelse utgör ett villkor för stödtillämpningen. Listan omfattar dock inte samtliga de minimis-stöd.

Läs mer 
Källhänvisning
Kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (den så kallade allmänna de minimis-förordningen)

Med vänlig hälsning,

Christian

Jurist

19 januari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.