Start

Kan en ansökan om att få lämna anbud i ett tvåstegsförfarande vara bindande för leverantören?

Görs det någon skillnad på ansökningar och anbud när det kommer till (1) om den upphandlande myndigheten har skyldighet att ange en giltighetstid och (2) om det går att förlänga ansökningars giltighetstid i efterhand?
Ansökningar är sällan förknippade med ekonomiska åtaganden men förutsättningarna att uppfylla selekteringskriterierna (relevant erfarenhet för att nämna ett exempel) kan ju ändras med tiden.

Anders

Publicerad 08 mars 2024

Hej Anders,

Skyldigheten att ange en giltighetstid är kopplad till anbuden och inte till anbudsansökningarna. Att en leverantör ansöker om att få lämna anbud, det vill säga steg ett (1) i ett tvåstegsförfarande innebär som regel inte en skyldighet att faktiskt lämna anbud i steg två (2). Det är först när leverantören har lämnat ett anbud, det vill säga ett erbjudande, och den upphandlande organisationen har tagit del av anbudet genom anbudsöppning som det uppstår en bundenhet för leverantören. Detta följer av allmänna avtalsrättsliga regler om anbud och accept.

Vid ett tvåstegsförfarande ska uppgiften om anbudets giltighetstid framgå i annonsen om upphandling, i en förhandsannons som används som anbudsinfordran, i en inbjudan att bekräfta intresse eller i en inbjudan att lämna anbud eller delta i dialog.

Vad händer om den upphandlande organisationen anger en tid för vilken leverantören ska vara bunden av sin anbudsansökan?
Utifrån vår erfarenhet så händer det ibland att en upphandlande organisation även ställer krav på att en ansökan om att få lämna anbud ska vara bindande under en viss tid. Eftersom en ansökan om att få lämna anbud inte är ett erbjudande och det inte heller finns något civilrättsligt bindande avtal i grunden så har vi dock svårt att se att det skulle föreligga ett brott mot någon avtalsrättslig regel i det fall leverantören i slutändan väljer att inte lämna anbud. En anbudsansökan bör därför inte kunna anses vara bindande på så sätt att leverantören har en skyldighet att lämna anbud i nästa steg. Jämför med ramavtal där upphandlande organisation, i det enskilda ramavtalet, kan reglera en skyldighet för ramavtalsleverantörerna att inkomma med anbud i de förnyade konkurrensutsättningarna.

Ett sådant krav i samband med att en upphandlande organisation annonserar en anbudsinfordran och leverantörer ansöker om att få lämna anbud i upphandlingen skulle även kunna stå i strid med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Precis som du är inne på i din frågeställning så kan förutsättningarna hos leverantörerna ändras över tid och att kräva att förutsättningarna ska vara oföränderliga innan ett anbud har lämnats riskerar att vara ett oproportionerligt krav.

Läs mer
Läs mer frivilligheten för en leverantör att lämna anbud i steg två i ett tvåstegsförfarande samt möjligheten att kräva att leverantören lämnar anbud när det finns ett civilrättsligt bindande avtal i grunden i inläggen Vad händer om leverantör avböjer att lämna anbud efter anbudsinbjudan i ett förhandlat förfarande? och Är man som ramavtalsleverantör skyldig att lämna anbud på en förnyad konkurrensutsättning? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
10 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – skyldigheten att vid viss tidpunkt ange anbudets giltighetstid i samband med en offentlig upphandling.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

12 mars 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.