Start

Har CPV-koderna någon betydelse vid beräkningen av värdet av en upphandling?

Hej!
Om en myndighet köper flera olika tjänster, vilka var och en är olika till sin karaktär, men likväl ryms under samma CPV-kod i LOU Bilaga 2, hur ska värdet av dessa jämföras med lagens maxbegräsning om 7,8Mkr?
Låt säga att det finns två olika tjänster som som köps in för 5Mkr vardera. Båda tjänsterna faller under samma CPV-kod. Summan av deras värde överstiger gränsen 7,8Mkr. Har myndigheten gjort rätt eller fel?

Min andra fråga rör under vilken tidsperiod som värdet av liknande köp ska sammanräknas. Är det antingen 12 månader bakåt respektive framåt eller följs någon annan princip?

Martin

Publicerad 11 april 2024

Hej Martin,

Inledningsvis kan nämnas att direktupphandlingsgränsen för sådana tjänster som omfattas av bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU) höjdes 1 januari 2024 och är numera ca 8,1 miljoner kronor vilket innebär att upphandlingar som understiger detta värde ska upphandlas enligt bestämmelserna i 19 a kap. LOU. När värdet av upphandlingen överstiger 8,1 miljoner kronor ska upphandlingen genomföras enligt bestämmelserna i 19 kap. LOU.

Huvudregeln är att värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas enligt de varukontrakt, tjänstekontrakt eller byggentreprenadkontrakt som ingår i upphandlingen, inklusive värde av eventuella options- och förlängningsklausuler. Exakt vilka varukontrakt, tjänstekontrakt eller byggentreprenadkontrakt det är som ska anses ingå i upphandlingen och därmed räknas samman framgår inte av lagen vilket innebär att det är den upphandlande organisationen som i första hand ska göra denna bedömning. Notera dock att en upphandling inte får delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i 19 kap. LOU.

Tanken med CPV-koderna är främst att beskriva upphandlingsföremålet vilket innebär att den upphandlande organisationen ska välja den CPV-kod som bäst överensstämmer med det aktuella behovet och föremålet för upphandlingen. Det finns inte något i lagen som talar för att CPV-koderna ska ha en betydelse i samband med beräkningen av upphandlingens värde. Det innebär att även om samma CPV-kod blir tillämplig i två olika situationer så kan det röra sig om två olika upphandlingar där värdet ska beräknas separat för respektive upphandling.
 
Särskild beräkningsbestämmelse vid varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer
Om upphandlingen däremot avser ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas så ska värdet beräknas enligt 5 kap. 11 § LOU. Det innebär att uppskattningen ska göras utifrån det verkliga värdet av liknande kontrakt som upphandlats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det föregående räkenskapsåret, eller det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att upphandlas under kommande tolvmånadersperiod efter den första leveransen.

Läs mer
Läs mer om hur värdet av en direktupphandling ska beräknas, vad som är ett regelbundet återkommande kontrakt samt vad som avses med liknande kontrakt i inlägget Hur ska värdet av en direktupphandling beräknas? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

17 april 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Frågeservice är stängt den 29 maj på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.