Start

Vilken betydelse har de grundläggande upphandlingsprinciperna vid en direktupphandling?

Som jag förstår det gäller fortfarande de grundläggande upphandlingsprinciperna vid en direktupphandling? Vi kikar på en direktförfrågan som är annonserad, där upphandlande myndighet säger att de ska utvärdera anbuden enligt parametrarna erfarenhet, pris och möjlighet att genomföra beskrivna undersökningar. Men det framgår inte vad som väger tyngst eller hur det poängsätts. Skulle man kunna hävda att detta strider mot principen om transparens, då det inte tydligt framgår hur anbuden kommer utvärderas även vid direktupphandling?

Sara Nevalainen

Publicerad 31 maj 2024

Hej Sara,

Precis som du är inne på så gäller fortfarande de grundläggande upphandlingsprinciperna i samband med en direktupphandling. Frågan om vilken betydelse som principerna får i en direktupphandling har varit föremål för en prövning av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref. 60).

Av domen framgår att om en upphandlande organisationen väljer att vända sig till flera leverantörer med sin direktupphandling så får de grundläggande upphandlingsprinciperna en större praktisk betydelse än om den upphandlande organisationen endast vänder sig till en kontakt. Det innebär att exempelvis att upphandlingsdokumenten måste vara tillräckligt tydliga och att alla anbudsgivare ska ges samma förutsättningar. Betydelsen av principerna kan dock aldrig ställas lika högt som vid en annonspliktig upphandling. HFD:s bedömning var därför att trots att utvärderingskriterierna i det aktuella målet var allmänt hållna och gav den upphandlande organisationen ett betydande handlingsutrymme så var inte upphandlingsdokumenten utformade så att de öppnade upp för godtyckliga eller osakliga bedömningar.

Slutligen kan det vara värt att nämna att trots skyldigheten att följa de grundläggande upphandlingsprinciperna finns det vid direktupphandlingar inga uttryckliga krav på att den upphandlande organisationen ska utvärdera anbuden som vid annonspliktiga upphandlingar. Det innebär att organisationen inte är skyldig att tilldela kontraktet till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Källhänvisning
19 a kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – i kapitlet finns inga bestämmelser om att tilldela kontraktet till den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

04 juni 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.