Startsida

Anbuden prövas

På öppningsdagen ska samtliga inkomna anbud öppnas under närvaro av minst två personer från den upphandlande organisationen. Detta sker numera oftast automatiskt i ett elektroniskt upphandlingsverktyg.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

 • lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)

Anbudsöppningen protokollförs och sker under absolut sekretess. Leverantörer får normalt inte närvara vid öppningen, men det finns möjlighet att låta en utomstående person som är utsedd av en handelskammare närvara. Den som begär att närvara vid öppningen står för kostnaden. Innan beslut fattas om att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal så ska den upphandlande organisationen kontrollera att:

 • Formella krav uppfylls.
 • Det inte finns grund att utesluta anbudet mot bakgrund av de så kallade uteslutningsgrunderna.
 • Det framgår att ställda krav på leverantören uppfylls.
 • Det framgår att ställda krav på varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfylls eller kommer att uppfyllas.
 • Anbudet är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Det är den upphandlande organisationen som bestämmer om en fullständig kontroll av alla punkter ovan ska ske för samtliga anbud, eller bara för det anbud som ska tilldelas kontraktet eller ramavtalet. Den upphandlande organisationen ska pröva och utvärdera anbuden utifrån vad som angetts i upphandlingsdokumenten.

Formella krav

En anbudsprövning inleds ofta med en kontroll av att de formella kraven är uppfyllda. Det kan avse uppgifter som att anbuden är lämnade i tid, är utformade på rätt språk och i övrigt följer instruktionerna i upphandlingsdokumenten. 

Uteslutning av anbudet

När det gäller de obligatoriska uteslutningsgrunderna finns det en skyldighet att utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om den upphandlande organisationen får kännedom om att leverantören är dömd för viss typ av brottslighet. Domen måste ha vunnit laga kraft.

Leverantörskvalificering

I kvalificeringsfasen kontrolleras att leverantören uppfyller de krav på förmåga som har bedömts som nödvändiga för kontraktets eller ramavtalets genomförande. De uppställda kraven på leverantören kan avse

 • behörighet att utöva yrkesverksamhet
 • ekonomisk kapacitet
 • teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Samtliga anbudsgivare som klarar kraven är kvalificerade.

Krav på varan, tjänsten eller byggentreprenaden

Den upphandlande organisationen bedömer om anbuden uppfyller de krav som är ställda på upphandlingsföremålet, det vill säga, på varan, tjänsten eller byggentreprenaden. 

Utvärdering av anbuden

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska antas. Det finns tre olika utvärderingsgrunder:

 • bästa förhållandet mellan pris och kvalitet
 • kostnad
 • pris.

Om utvärderingsgrund bästa förhållandet mellan pris och kvalitet tillämpas ska upphandlingsdokumenten tydligt innehålla information om vilka tilldelningskriterier som kommer att användas, när den upphandlande organisationen bedömer vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

Onormalt lågt pris

Om den upphandlande organisationen anser att priset på ett anbud är onormalt lågt, ska anbudsgivaren kontaktas skriftligen och ges möjlighet att förklara det låga priset. Om inte ett tillfredsställande svar ges är den upphandlande organisationen skyldig att förkasta anbudet.

Onormalt låga anbud