Start

Tilldelningsbeslut fattas

Den upphandlande organisationen fattar ett beslut om vilken eller vilka leverantörer som organisationen ska teckna kontrakt eller ingå ramavtal med. Samtliga anbudsgivare ska sedan underrättas om tilldelningsbeslutet.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Även i de fall den upphandlande organisationen fattar ett beslut om att avbryta en upphandling ska samtliga anbudsgivare underrättas.

Innehållet i tilldelningsbeslutet

Den upphandlande organisationen ska skicka en underrättelse om beslutet som ska innehålla

  • beslut om vem eller vilka leverantörer som ska tilldelas kontrakt eller ramavtal och skälen för besluten
  • den tidsrymd under vilken avtal inte får ingås, vilken kallas avtalsspärr.

Anledningen till att denna information ska finnas med är att om du som leverantör anser att beslutet är felaktigt ska du kunna ta tillvara din rätt genom att ansöka om överprövning av upphandlingen.

Vid direktupphandling, vid förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal, dynamiska inköpssystem eller upphandling utan föregående annonsering finns inget krav på avtalsspärr. 

Ytterligare upplysningar på begäran

Om du har lämnat en anbudsansökan eller ett anbud och inte vunnit anbudsgivningen kan du som leverantör begära ytterligare information från den upphandlande organisationen. Du kan begära information om varför din ansökan har avslagit eller ditt anbud förkastats. Om du lämnat ett godtagbart anbud kan du också begära information om de relativa fördelarna med det vinnande anbudet, namn på den som vunnit upphandlingen och information om eventuella förhandlingar eller dialog.

Vanligtvis framgår denna information av underrättelsen om tilldelningsbeslutet. 

Upphandlingens sekretess hävs

När tilldelningsbeslutet har fattats är huvudregeln att samtliga dokument i upphandlingen det vill säga anbud, protokoll och beslut i upphandlingen blir offentliga. Detsamma gäller om upphandlingen avbryts. Bara i de särskilda situationer som framgår av offentlighets- och sekretesslagen får den upphandlande organisationen fortsätta att sekretessbelägga uppgifterna.

Avtalsspärr - tidpunkt för tecknande av kontrakt

Vid alla upphandlingsförfaranden kan upphandlingen prövas i sak av förvaltningsrätten. En ansökan om överprövning av upphandlingen kan lämnas in till förvaltningsrätten fram till dess att avtalsspärren har löpt ut. Om någon avtalsspärr inte råder kan en leverantör ansöka om överprövning av själva upphandlingen till dess att avtal är tecknat.

Avtalsspärren gäller i minst 10 dagar från det att den upphandlande organisationen har skickat tilldelningsbeslut. Om tilldelningsbeslutet har skickats på annat sätt än med elektroniska medel gäller avtalsspärren i 15 dagar.

Den upphandlande organisationen kan tillämpa en längre avtalsspärr men aldrig kortare än minst 10 eller 15 dagar från att tilldelningsbeslut skickats.