Start

Om du förlorade upphandlingen

Om ditt anbud inte antogs och du förlorade upphandlingen finns det all anledning att närmare undersöka skälen till detta. Inför kommande upphandlingar är det mycket värdefullt för dig att få information om varför ditt anbud inte blev antaget.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Begär ut anbuden

När tilldelningsbeslutet har fattats är huvudregeln att samtliga dokument i upphandlingen det vill säga anbud, protokoll och beslut i upphandlingen blir offentliga. Detsamma gäller om upphandlingen avbryts. Du som leverantör kan begära ut dessa hos den upphandlande organisationen.

Eftersom upphandlingar vanligtvis är offentliga handlingar har du rätt att vid begäran få ut dem från den upphandlande organisationen. Hur lång tid det tar att få handlingarna varierar, men den upphandlande organisationen ska behandla din begäran skyndsamt. Det kan förekomma en avgift för kopiering och utskick av dessa handlingar.

Är ställda krav inte uppfyllda?

Kontakta upphandlande organisation för att få information varför ditt anbud inte blev antaget. Den upphandlande organisationen får bara anta de anbud som bedöms uppfylla samtliga ställda krav i upphandlingen. 

Undvik onödiga fel

För att undvika onödiga fel i framtida upphandlingar var alltid noggrann när du läser upphandlingsdokumenten och utformar anbudet. Varje upphandling är unik och kraven varierar från upphandling till upphandling.

Varför antogs inte ditt anbud?

Det finns olika situationer som du som anbudsgivare kan befinna dig i och som påverkar dina möjligheter att inte uteslutas i en upphandling. Det kan finnas fyra anledningar till att ditt anbud inte antogs

  • utesluten enligt uteslutningsgrunderna
  •  förkastat – uppfyller inte kvalificeringskraven
  • förkastat – uppfyller inte obligatoriska krav på upphandlingsföremålet
  • inte det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Utesluten enligt uteslutningsgrunderna

Leverantören ska eller får uteslutas ur en upphandling, till exempel på grund av att den eller någon av dess företrädare har gjort sig skyldig till brott eller annan överträdelse. 

Förkastat - uppfyller inte kvalificeringskraven

I detta steg prövas om leverantören har tillräckliga resurser och kapacitet att utföra det upphandlade uppdraget. Vad gäller kvalificering är reglerna betydligt mer detaljerade för upphandlingar över tröskelvärdena än för upphandlingar under tröskelvärdena.

Förkastat - uppfyller inte obligatoriska krav på upphandlingsföremålet

Anbudet förkastas om inte samtliga krav på upphandlingsföremålet är uppfyllda.

Inte det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet

Upphandlande organisationer ska anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån de tilldelningskriterier som är angivna i upphandlingsdokumentet. Tilldelningskriterierna ska som huvudregel viktas inbördes mellan varandra. Leverantörer ska på ett tydligt sätt ha kännedom om vad som anses ha betydelse i förhållande till varandra i utvärderingen.