Start

Allmänna regler om överprövning

En leverantör har rätt att få en upphandling prövad om leverantören anser sig ha lidit eller anser sig kunna komma att lida skada av ett fel som en upphandlande organisation har gjort. Det finns tre olika former av överprövning med varierande tidsfrister.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

En upphandling kan bli föremål för överprövning så snart upphandlingen har påbörjats. En upphandling anses påbörjad när den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) har beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande och detta beslut har kommit till kännedom utåt genom att organisationen tagit någon form av extern kontakt. Det sker senast när den upphandlande organisationen beslutat att begära in anbud genom en annons eller på annat sätt.

Alla leverantörer som anser att de lider skada eller kan komma att lida skada av en upphandlande organisations fel kan ansöka om överprövning. 

Innan du som leverantör ansöker om överprövning, kontakta gärna den upphandlande organisationen och tala om vad du anser är felaktigt i upphandlingen. På så sätt kan du undvika att inleda en långdragen rättsprocess för båda parter, på grund av ett missförstånd.

Tre olika former av överprövning

Överprövning kan ske i tre olika situationer. Överprövning av

  • en upphandling
  • ett beslut att avbryta en upphandling
  • ett avtals giltighet.

Överprövning av upphandling

När det gäller överprövning av upphandlingen så ska den upphandlande organisationen ha brutit mot bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen. Det kan till exempel vara att den upphandlande organisationen har ställt oproportionerliga krav eller brutit mot likabehandlingsprincipen.

Överprövning av en upphandling

Överprövning av avbrytande av upphandling

En leverantör kan även begära överprövning av den upphandlande organisationens beslut att avbryta en upphandling. I dessa fall är det domstolen som avgör om den upphandlande organisationen haft sakliga skäl för sitt beslut.

Överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

Överprövning av avtal

När avtalsspärren har löpt ut och den upphandlande organisationen har ingått avtal med den leverantör som har vunnit upphandlingen kan man inte längre överpröva upphandlingen. Däremot kan man överpröva avtalets giltighet.

Ett avtals giltighet kan till exempel överprövas om det ingåtts efter en otillåten direktupphandling eller i strid med bestämmelserna om avtalsspärr.

Överprövning av ett avtals giltighet

För att överpröva krävs att man lidit skada

För att överpröva både upphandlingen och avtalets giltighet så krävs det att man som leverantör har lidit skada eller har risk att lida skada på grund av det som hänt. 

I mål om överprövning av upphandling krävs det enligt domstolspraxis att en leverantör gör det som kan krävas för att undvika att skada uppkommer. Det innebär till exempel att leverantören behöver ställa frågor till den upphandlande organisationen när upphandlingen pågår, om leverantören tycker att det finns oklarheter eller brister i upphandlingsdokumenten.

Vart skickas ansökan om överprövning?

Skicka ansökan till den förvaltningsrätt som ligger i samma domkrets som den upphandlande organisationen. Kontakta Domstolsverket om du är osäker eller gå in på deras webbplats och sök fram rätt förvaltningsrätt.

Sveriges domstolar (Sveriges domstolars webbplats)

Vad kostar en domstolsprocess?

Ansökan om överprövning hos förvaltningsrätten är kostnadsfri. Men vardera parten betalar själv för sina egna kostnader för processen som till exempel eventuella ombud.

Hur går domstolsprocessen till?

Domstolen avgör oftast målet efter att ha läst de skriftliga handlingar som lämnas in (muntlig förhandling är ovanligt). Domstolen ska handlägga mål om överprövning skyndsamt.

Domstolen beaktar bara de omständigheter som tas upp i din ansökan och i dina yttranden till domstolen. Det är därför viktigt att tydligt formulera vad du anser är fel vid upphandlingen och det krävs att dina invändningar är styrkta.

Det är också viktigt att känna till att det finns så kallade preklusionsfrister som reglerar när parterna i målet får åberopa nya omständigheter till grund för överprövningen. Du behöver alltså åberopa de omständigheter som du vill lägga till grund för din talan innan fristen går ut. Detta för att inte riskera att domstolen inte kommer att beakta dessa omständigheter när målet avgörs.

Ansökan om överprövning av offentlig upphandling (Sveriges domstolars webbplats)

Domstolsprocessen vid överprövning

Tidsfrister

Överprövning av upphandling

En ansökan om överprövning ska ske innan avtalsspärren löpt ut.

Avtalsspärren gäller i minst 10 dagar från det att underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickats med ett elektroniskt medel. Om beslutet meddelas på ett annat sätt, exempelvis via vanligt brev, gäller avtalsspärren i minst 15 dagar.

Någon avtalsspärr gäller inte vid direktupphandling.

Avtalsspärr

Förlängd avtalsspärr

Vid överprövning till förvaltningsrätten förlängs avtalsspärren automatiskt under målets handläggning. Den upphör tio dagar efter det att domstolen har avgjort målet, en så kallad tiodagarsfrist.

Vid överklagande av en dom till kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen måste du som leverantör yrka på ett formellt beslut från rätten för att upphandlingen inte ska kunna avslutas, ett så kallat interimistiskt beslut.

Interimistiskt beslut

När det inte finns någon avtalsspärr får domstolen besluta att avtal inte får ingås innan något annat bestäms, ett så kallat interimistiskt beslut. Då gäller en tiodagarsfrist under vilken avtal inte får ingås efter det att förvaltningsrätten eller kammarrätten har avgjort målet eller upphävt det interimistiska beslutet.

En tiodagarsfrist gäller också när Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett interimistiskt beslut och återförvisat målet till lägre instans. Tiodagarsfristen är till för att ge tid till eventuella överklaganden till högre instanser.

Överprövning av avbrytande av upphandling

En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling ska ske innan 10 dagar har gått från det att den upphandlande organisationen med ett elektroniskt medel har skickade en underrättelse om beslutet till leverantörerna och angett skälen för beslutet. Om beslutet meddelas på ett annat sätt, exempelvis via vanligt brev, gäller en tidsfrist om 15 dagar.

Överprövning av avtal

En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet slöts. Tidsfristen kan dock förkortas av den upphandlande organisationen till 30 dagar under vissa förutsättningar.

Söndagsregeln

Den så kallade söndagsregeln ska tillämpas vid beräkningen av tidsfristen för exempelvis att ansöka om överprövning och tiodagarsfristen. Söndagsregeln innebär att om den sista dagen för att exempelvis ansöka om överprövning inträffar på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton förlängs tiden till den närmaste vardagen.