Start

Frågor och svar vid upphandling

Om något i upphandlingsdokumenten är otydligt har du som anbudsgivare under upphandlingen rätt att ställa frågor och få svar av den upphandlande organisationen.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Om det finns oklarheter i upphandlingsdokumenten har du som anbudsgivare rätt att ställa frågor till den upphandlande organisationen. Huvudregeln är att de frågor som en anbudsgivare ställer och de svar den upphandlande organisationen ger, ska alla anbudsgivare och övriga intressenter också få ta del av. Frågor och svar sker i det elektroniska upphandlingsverktyget som den upphandlande organisationen använder sig av.

Kompletterande upplysningar lämnas inom sex dagar

En upphandlande organisation ska på begäran av en leverantör lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god tid.

Notera också att 6 dagar är huvudregel. 

Om upphandlingsdokumenten är otydliga

Upphandlingsdokumenten ska vara tydliga. Det är viktigt för leverantören att ta reda på vad som verkligen gäller om det är det minsta otydligt i upphandlingsdokumenten. Om du lämnar ett anbud utan att känna till de exakta förutsättningarna och den upphandlande organisationen tilldelar kontraktet till ditt företag, kan det i slutändan bli ett ogynnsamt kontrakt för dig.

Felaktigheter i upphandlingsdokumenten

Anser du att upphandlingen på något sätt strider mot de grundläggande upphandlingsprinciperna? Är till exempel

  • kraven diskriminerande
  • anbudstiden för kort
  • utvärderingsmodellen felaktigt utformad?

Ju tidigare du påtalar felet desto bättre, eftersom du då kan undvika att lägga ner tid på att lämna ett anbud i en upphandling som riskerar att inte kunna slutföras på grund av felaktigheter.

Om den upphandlande organisationen instämmer i dina synpunkter kan felaktigheterna rättas till inom ramen för det pågående upphandlingsförfarandet. Den upphandlande organisationen kan även välja att avbryta upphandlingen och annonsera korrigerade upphandlingsdokument som en ny upphandling.

Den upphandlande organisationen kan också välja att inte vidta några åtgärder. Då kan du som leverantör ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten. För att en leverantör ska vinna framgång vid en överprövning är det dock viktigt att leverantören har gjort vad den kan för att begränsa sin skada, eller risk för skada. En sådan sak är att påtala felaktigheter och brister i upphandlingsdokumenten medan upphandlingen pågår.

Överprövning

Ställ frågor direkt

Ställ frågor och be om förtydliganden direkt när frågetecken uppstår, så har du även möjlighet att ställa eventuella följdfrågor. I upphandlingsdokumenten anges en sista dag för frågor och svar. Den upphandlande organisationen ska publicera svar, förtydliganden och/eller kompletteringar, för att alla leverantörer ska få samma information samtidigt och lika förutsättningar att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

Fram till dess att den upphandlande organisationen har avslutat upphandlingen råder absolut sekretess. Det betyder att den upphandlande organisationen inte får avslöja vem som har ställt en fråga.

Kontrollera regelbundet frågor och svar

Den upphandlande organisationen ska publicera samtliga svar på frågor, förtydliganden och kompletteringar så att alla anbudsgivare eller anbudssökande kan ta del av dem. Kontrollera därför regelbundet om någon ny information har publicerats eller om andra förutsättningar för upphandlingen har förändrats.

Den upphandlande organisationen ska som huvudregel lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före sista anbudsdag. Förutsättningen är att anbudsgivaren har ställt frågan i god tid. Den upphandlande organisationen kan även besluta om att förlänga anbudstiden med anledning av kompletteringar eller ändringar som publiceras under anbudstiden. Skälet till detta är att den upphandlande organisationen vill säkerställa att alla intresserade anbudsgivare har möjlighet att beakta den nytillkomna informationen när de utarbetar sina anbud.

Det framgår av upphandlingsdokumenten på vilket sätt du ska kontakta den upphandlande organisationen. Ta reda på vilka frågor och svar som kommit från andra företag genom att bevaka den senaste informationen i upphandlingsverktyget.