Start

Avtalsspärr och ingå avtal

En avtalsspärr gäller i minst 10 dagar från det att upphandlande myndighet eller enhet har skickat tilldelningsbeslut. Avtal kan tecknas när beslut om tilldelning har fattats och avtalsspärren har löpt ut. Under den tiden får den upphandlande organisationen inte ingå avtal.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Avtalsspärr 

Så länge avtalsspärren löper får den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) inte ingå avtal.  Under avtalsspärren kan leverantörer ansöka om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten.  

Avtalsspärren gäller i minst 10 dagar från det att tilldelningsbeslut har skickats elektroniskt. Om  beslutet skickats på ett annat sätt än med elektroniskt medel får avtal inte ingås förrän 15 dagar har gått från utskickandet.  

Den upphandlande organisationen kan tillämpa en längre avtalsspärr, men aldrig kortare än minst 10 eller 15 dagar, från det att tilldelningsbeslut har skickats. 

Avtalsspärren gäller inte vid direktupphandling. 

Vad gäller avrop från vissa typer av ramavtal och vid avtal som tecknas enligt ett dynamiskt inköpssystem (DIS) kan den upphandlande myndigheten bestämma om den vill tillämpa en avtalsspärr eller inte.

Beräkna avtalsspärrens längd 

Dag noll är dagen när den upphandlande organisationen skickar tilldelningsbeslutet och avtalsspärren börjar gälla. Därefter följer minst 10 eller 15 dagar när avtalsspärren gäller.  Dag 11 eller 16 kan avtal tecknas. Om avtalsspärrens sista dag infaller på en lördag, söndag eller helgdag förlängs avtalsspärren till och med nästkommande vardag (den så kallade söndagsregeln). Om sista dagen för avtalsspärren exempelvis är en söndag förlängs avtalsspärren till och med måndag. Det betyder att avtalet kan tecknas först nästkommande vardag, det vill säga på tisdag i det här fallet. 

Om en leverantör ansöker om överprövning hos förvaltningsrätten innan avtalsspärren har löpt ut, förlängs avtalsspärren automatiskt. Den förlängda avtalsspärren upphör att gälla först 10 dagar efter att förvaltningsrätten har avgjort målet. Om avtalet har slutits i strid mot avtalsspärren kan leverantören ansöka om överprövning av avtalets giltighet. 

Överprövning

Avtal ingås vid undertecknade  

Avtalet ingås genom att behöriga företrädare för upphandlande organisation och leverantör undertecknar avtalet. Avtalet undertecknas i två exemplar. Förutsättningarna för hur ett avtal ska ingås bör tydligt framgå av upphandlingsdokumenten eller tilldelningsbeslutet. Det finns egentligen inga regler i upphandlingslagstiftningen som reglerar hur detta ska gå till. Genom att det framgår i upphandlingsdokumenten eller tilldelningsbeslutet hur ett avtal ska ingås, blir det tydligt för den antagna leverantören att det inte är tilldelningsbeslutet som är den bindande accepten på det lämnade anbudet utan avtalet. 

Avtalets innehåll 

Avtalets innehåll ska baseras på:  

  • annonsen 
  • upphandlingsdokumenten 
  • anbudet 
  • resultatet av eventuell förhandling samt rättelse, förtydligande eller komplettering.  

Några övriga ändringar eller tillägg får i princip inte göras i avtalet.