Start

Byggnadens värme- och energianvändning, krav i upphandling för tidiga skeden

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå och Spjutspetsnivå

Kravet tydliggör hur lägre energianvändning för uppvärmning och drift av byggnaden ska uppnås. Kravet preciserar och ställer upp maximala värden för delar i energiberäkningen som det vanligtvis inte ställs krav på. De delarna bör ändå beräknas inom ramen för en energiberäkning för att få mer tillförlitliga resultat. Fördelen med att ställa kravet är att det säkerställer en bättre klimatskärm och energieffektivare installationer än om krav bara ställs på ett primärenergital. Kravet är också något av de mest teknikneutrala bland de olika energikrav på en byggnad som, enligt vår vetskap, finns. Värme- och övrig energianvändning för drift av byggnaden kan stå för över hälften av byggnadens klimatavtryck. Kravet gör det också enklare att beräkna klimatpåverkan av byggnadens drift och samspelar därför med krav där byggnadens klimatpåverkan ska beräknas. Kravet samspelar också med stödet ”Energihjälpen” från Sveby och SKR. Kravet har skickats ut för externa synpunkter och bland annat Energimyndigheten och andra myndigheter har deltagit i processen. Om kravnivåerna för byggnadens värme- och energianvändning inte överskrids så klaras samtliga krav på primärenergitalet också av. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11375
Grupp:
Upphandling vid programskedet
Engelska:
Finns inte på engelska