Start

Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivning

Det är mycket viktigt att ambitionsnivån för projektets fuktsäkerhet väljs aktivt av beställaren. Om ambitionsnivån avgörs av annan aktör, exempelvis om den passivt hamnar på en totalentreprenör så är risken stor att kvaliteten blir lidande och viktiga fuktsäkerhetsaspekter missas. Beställarens fuktsakkunnige utgör beställarens kompetens som ska hjälpa till att fastställa ambitionsnivåer och säkra upp fuktsäkerhetsarbetet.

KravID

11380

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Den fuktsakkunnige ska:

 • vara beställarens fuktsakkunnige för de projekt beställaren specificerar i aktuellt upphandlingsdokument under hela den uppdragstid beställaren specificerat för respektive projekt.
 • Bevaka, samordna och följa upp fuktfrågorna i projektet/en, enligt manual ByggaF eller likvärdigt ledningssystem och instruktioner för fuktsäkerhet i byggprojekt.
 • Verka för att de aktörer som deltar i aktuellt projekt/respektive projekt, under hela byggprocessen (den projekttid som omfattas av fuktsakkunniges aktuella uppdrag) tillämpar branschstandard ByggaF i de delar som är relevanta för respektive aktör.
 • Beakta ökade fuktrisker för projekten och objekten på grund av långsiktiga klimatförändringar.
 • Beakta de ökade fuktrisker för projekten och objekten som längre uttorkningstider för mindre klimatbelastande betong och liknande kan medföra. 
 • Upprätta och tillämpa en strategi för fuktsäkerhetsarbetet.
 • Genomföra en fuktsäkerhetsinventering i tidigt skede.
 • Ta fram förslag till krav för fuktsäkerhet.
 • Ta fram förslag till åtgärder vid krav-avvikelser
 • Ta fram förslag på rutiner för uppföljning.
 • Beställaren äger att fastställa krav, avvikelsehantering och rutiner.
 • Utifrån ovan sammanställa fuktsäkerhetsbeskrivning för de faser i byggprocessen som uppdraget omfattar.
 • Fuktsäkerhetsbeskrivningar ska uppdateras allteftersom de byggtekniska och produktionstekniska förutsättningarna blir kända.
 • Samordna och kommunicera fuktsäkerhetsbeskrivning till de projektörer som ska arbeta med fuktsäkring i projekteringen,
 • granska de projekterade handlingarna ur fuktsäkerhetssynpunkt,
 • inför produktionsskedet, kommunicera fuktsäkerhetsbeskrivning till entreprenörens fuktsäkerhetsansvarig produktion,
 • deltaga på fuktronder och på annat sätt stödja fuktsäkerhetsansvarig produktion att tillämpa ByggaF (eller likvärdigt ledningssystem och instruktioner för fuktsäkerhet i byggprojekt.),
 • Fuktsakkunnige ska delta på [ SPECIFICERA ANTAL MÖTEN OCH TIMMAR]
 • sammanställa dokumentation om fuktsäkerhet enligt ”ByggaF, Kapitel 6.11 Fuktsäkerhetsdokumentation”.
 • Alla fuktsäkerhetskrav ska åtföljas av beskrivningar av vilka åtgärder som projektören och entreprenören ska vidta om kraven inte efterlevs.   

Manual ByggaF bifogas detta upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlaget) som dokument, var god se bilaga _____________, under rubrik ________________ .

Fuktsakkunnig ska redovisa följande för beställaren:

 • strategin för fuktsäkerhetsarbetet när dokumentet är upprättat, dock senast, datum: _________________,
 • fuktsäkerhetsbeskrivning ska redovisas vid dess upprättande och vid uppdateringar, datum fastställs i samråd innan projektstart.
 • dokumentation från fuktsäkerhetsprojektering (om fuktsakkunniges uppdrag omfattar de relevanta byggfaserna), datum fastställs i samråd.
 • entreprenörens fuktsäkerhetsplan (om fuktsakkunniges uppdrag omfattar de relevanta byggfaserna) när den är upprättad. Datum fastställs i samråd.

Fuktsäkerhetsbeskrivning ska godkännas av beställaren eller dennes ombud. Att beskrivningen godkänns fråntar inte konsulten som är fuktsakkunnig sådant ansvar som är stadgat i det aktuella avtal (ABK eller annat avtal) som tecknas mellan konsulten (leverantören) och beställaren.