Start

Uppgradering av euroklass tunga fordon

Nivå: Basnivå

Vägtrafikens utsläpp har minskat kraftigt, bland annat beroende på renare drivmedel och lagstiftningskrav på fordons avgasemissioner. På vissa platser är dock halterna fortfarande höga främst i tätorter. Avgasemissioner från vägtrafiken innehåller ämnen som påverkar både hälsa och miljö. Kraven på euroklasser på syftar till att uppmuntra en uppgradering av fordonsflottan till bättre miljöklasser enligt det regelverk som gäller för hela EU. Euroklasserna reglerar utsläpp av kväveoxider (NOx), kolväten (HC), partiklar (PM) och koloxid (CO). Detta bidrar till att minska ett flertal miljöproblem exempelvis dålig luftkvalitet i tätorter och övergödning.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10234:2
Grupp:
Tunga fordon
Engelska:
Finns inte på engelska