Startsida

Plasters innehåll

Plaster kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen som till exempel pigment och mjukgörare. Plaster används exempelvis i hela eller delar av möbler, som överdrag till madrasser och i elkablar.

Välj kriterienivå

Basnivå
Avancerad nivå

KravID

11014

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Pigment i plast

Plast, inklusive vävplast/konstläder ska inte ha aktiv tillsats av, eller innehålla följande ämnen:

  • Bly (maxhalt 0,01 vikt% uppmätt värde/detalj)
  • Kadmium (maxhalt 0,01vikt% uppmätt värde/detalj)

Mjukgörare i plast

  • Plast, inklusive vävplast/konstläder ska inte ha aktiv tillsats av ftalater klassificerade som reproduktionstoxiska, med farokod H360 enligt CLP-förordningen1. Uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikts%.
  • Plast, inklusive vävplast/konstläder ska inte ha aktiv tillsats av, eller innehålla kortkedjiga klorparaffiner (SCCP). Uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,01 vikts%.

PVC-plast

Plastdetaljer, inklusive vävplast/konstläder av PVC-material ska inte ingå i produkten.

Undantag: elektriska komponenter (t ex elkablar), sjukhusväv, urinväv och vävplast/konstläder på möbler avsedda för vårdmiljö där regelbunden spritning krävs omfattas inte av kravet på PVC.

Undantag

Små plastdelar (t ex skruvar, stift och fästanordningar) omfattas inte av kraven.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.