Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom livsmedelssektorn

Krav ID
11458
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska senast [vid kontraktstart eller annan tid som bestäms av den upphandlande organisationen] redovisa vilka åtgärder som vidtas för att främja mer cirkulära förpacknings- och emballageflöden, materialåtervinning och mindre avfall från jungfruliga material för de produkter som ingår i kontraktet. Åtgärderna får inte medföra ökat matsvinn, produktionsspill eller ökade transportskador.

De redovisade åtgärderna kan omfatta ett eller flera förpackningsmaterial på en eller flera förpackningsnivåer som används för att förpacka produkten, det vill säga primär, sekundär och tertiär förpackning.

Leverantören ska på begäran av den upphandlande organisationen kunna redogöra för hur kontraktsvillkoret uppfylls under kontraktstiden.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts