Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Flamskyddsmedel i textilier där flamskyddande funktion efterfrågas

Krav ID
10343:3
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

I textilier med flamskyddande funktion som nyanskaffas under kontraktstiden, ska de ämnen som listas i tabellen nedan inte ingå i halter över 5 mg/kg textil.

Ämne

CAS-nr

Polybromerade bifenyler (PBB)

59536-65-1

Oktabromodifenyleter (oktaBDE)

32536-52-0

Tris(2,3-dibromopropyl)fosfat (TBPP)

126-72-7

Tri(aziridin-1-yl)fosfinoxid (TEPA)

545-55-1

Tris(2-kloroetyl)fosfat (TCEP)

115-96-8

Tris[2-kloro-1-(klorometyl)etyl]fosfat (TDCPP)

13674-87-8

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts