Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Startsida

Fisk och skaldjur från hållbara bestånd och hållbart vattenbruk

Fiske utnyttjar en vild resurs och hållbar användning av världens fiskebestånd är en av de viktigaste hållbarhetsaspekterna inom produktområdet fisk och skaldjur. För odlad fisk och skaldjur dominerar ofta foderanvändningen miljöavtrycket men även hälsoplan och ekosystempåverkan är relevanta hållbarhetsparametrar. Genom särskilda kontraktsvillkor kan upphandlande myndigheter säkerställa att produkter som levereras bedöms komma ifrån hållbara bestånd och vattenbruk.

KravID

11326

Kriterienivå

Avancerad nivå

Kriterietyp

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

Leverantören åtar sig att från och med avtalsstart enbart leverera produkter av vildfångad fisk-/skaldjursråvara som kommer från bestånd som på vetenskaplig grund bedöms som hållbart nyttjade gällande följande parametrar:

  • beståndsstorlek
  • beståndets reproduktionsförmåga
  • fiskeritryck 
  • förvaltning
  • anpassade fiskeredskap för att minimera bifångst och bottenpåverkan
  • ekosystempåverkan

Leverantören åtar sig att från och med avtalsstart enbart leverera produkter av odlad fisk-/skaldjursråvara som kommer från vattenbruk som bedöms som hållbara gällande följande parametrar: 

  • foderanvändning
  • kemikalieanvändning
  • hälsoparametrar hos den odlade fisken eller skaldjuren
  • ekosystempåverkan

Detta kan exempelvis uttryckas genom att arten/beståndet/vattenbruket är grönmarkerad, det vill säga bedömd som hållbar/t, i en lista eller resursöversikt som bedömer ovan nämnda parametrar.

Den upphandlande myndigheten eller enheten bestämmer vilket underlag, det vill säga vilken lista, resursöversikt eller liknande, som ska ligga till grund för villkoret.

Följande lista eller resursöversikt ligger till grund för villkoret (se förteckning över listor i bilaga):

[………………………………]

Om underlaget uppdateras under avtalstiden ska den upphandlande myndigheten underrätta leverantören om den uppdaterade versionen. Grönmarkerade fisk- och/eller skaldjursbestånd kan exempelvis tillkomma eller försvinna från listan eller översikten vid en uppdatering. Leverantören ska börja tillämpa det uppdaterade underlaget senast inom [30] dagar från underrättelsen.