Startsida

Information om innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)

Genom detta villkor får den upphandlande myndigheten information om innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen i utrustningen och tillhörande förbrukningsmaterial.

KravID

10829:1

Nivå

Basnivå

Typ

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

Leverantören ska vid leverans av utrustning och tillhörande förbrukningsmaterial redovisa förekomsten av de ämnen som avses i Reach-förordningens kandidatförteckning (artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). 

Redovisningen ska omfatta alla ämnen som förekommer i en koncentration över 0,1 viktprocent per ämne i varje enskild komponent.

Om det under kontraktstiden förs upp nya ämnen som ingår i utrustning och förbrukningsmaterial som omfattas av kontraktet ska leverantören underrätta den upphandlande myndigheten om detta. Detta ska ske inom sex månader efter den europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning.