Startsida

Innehåll av särskilt farliga ämnen (hela kandidatförteckningen)

Syftet med detta kriterium är att minimera innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach.

KravID

11355

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag] i anbudsutvärderingen ska utrustningen och tillhörande förbrukningsmaterial vara fria från ämnen i Reach-förordningens kandidatförteckning (artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) i halter över 0,1 viktsprocent per ämne i varje enskild komponent.

Tungmetaller som ingår som strålningsskydd i röntgenutrustning undantas från kriteriet.