Startsida

Innehåll av särskilt farliga ämnen i utrustning och förbrukningsmaterial i kontakt med vävnad och kroppsvätskor

Syftet med detta kriterium är att minimera innehållet av cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen (CMR-ämnen) som listas  på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach.

KravID

11354

Nivå

Basnivå

Typ

Tilldelningskriterier

Kriterietext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag] i anbudsutvärderingen ska de delar av utrustningen och tillhörande förbrukningsmaterial som kommer i kontakt med vävnad och kroppsvätskor vara fria från ämnen klassificerade med nedan angivna faroklasser och faroangivelser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). Halten ska inte överstiga 0,1 viktsprocent (1000 mg/kg) per ämne i varje individuell del av varan.

 
Klassificering enligt CLP-förordningen
Faroklass Farokod
Cancerframkallande H350
Mutagen H340
Reproduktionstoxisk H360