Start

Balanserade förslag i lagrådsremiss

Publicerad 29 mars 2021

Vi instämmer i flera av de lagförslag som finns i En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar, regeringens utkast till lagrådsremiss. I vårt yttrande skriver vi att förslagen balanserar behovet av snabbhet, rättssäkerhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Vi betonar också vikten av att effekten av regeländringarna följs upp med hjälp av bättre upphandlingsstatistik.

Regeringens utkast till lagrådsremiss, En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar, innehåller ett flertal olika lagförslag för effektivare överprövningar. Utgångspunkten i vårt remissvar är att det ska finnas en balans mellan angelägenheten av snabba domstolsavgöranden och rättssäkra, effektiva och ändamålsenliga överprövningar. Den balansen tycker vi att lagstiftaren tagit hänsyn till.

– Vi anser att flera av lagförslagen är bra. Bland annat förslagen om att ett lagstadgat skyndsamhetskrav ska införas för vissa måltyper och att det införs en processuell preklusionsregel, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Den föreslagna preklusionsregeln innebär att leverantörer måste åberopa de omständigheter som ska ligga till grund för ansökan om omprövning inom två veckor från att ansökan görs.

Inget behov av tidsfrist för närvarande

Preklusionsregeln tillsammans med ett lagstadgat skyndsamhetskrav bedömer vi kommer att snabba på handläggningen av överprövningar. Därför delar vi bedömningen att det för närvarande inte bör införas en tidsfrist för avgörande av mål om överprövning. Det kan dock finnas skäl att i ett senare skede införa tidplaner.

Statistik om överprövningar bör ingå i vårt uppdrag

Det är viktigt att de förändringar av regelverket som görs följs upp och att det säkerställs att de får den effekt som lagstiftaren avsett. Därför lyfter vi i remissvaret fram betydelsen av statistik. Vi anser att statistik om överprövningar bör ingå i vårt statistikuppdrag. Det gör den inte idag.

I vårt svar på lagrådsremissen kommenterar vi även utförligt de förslag som rör efterannonsering av offentliga upphandlingar. Vårt svar innehåller också bland annat synpunkter om behovet av rättsligt stöd för viss personuppgiftsbehandling. 

Högre beloppsgräns för efterannonsering efterfrågas - nyhet

Upphandlingsmyndighetens yttrande över utkast till lagrådsremiss