Start

Drivmedelskriterier för minskad klimatpåverkan

Publicerad 06 september 2021

Utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Genom att arbeta strategiskt med inköpen av fordon och i upphandlingar ställa krav på såväl fordon som drivmedel kan det offentliga bidra till minskad klimatpåverkan. Våra uppdaterade kriterier för drivmedel underlättar för alla upphandlande organisationer.

Utsläppen av växthusgaser från transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Klimatpåverkan från drivmedel är betydande och skillnaden mellan olika drivmedel är stor. Det viktigaste för en upphandlande organisation som vill minska sin klimatpåverkan är valet av fordon. Det avgör om det är möjligt att köra med förnybara drivmedel eller inte. Men valet av fordon påverkas samtidigt av tillgången på drivmedel.

 – Den upphandlande organisationen måste därför ha en strategi för omställning till fossilfrihet som omfattar både fordon och drivmedel och som utgår från lokala och regionala förutsättningarna, säger Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten. 

Funktionskrav som inte pekar ut enskilda råvaror

Förutom klimatpåverkan finns det flera andra hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till vid upphandling av drivmedel, exempelvis luftkvalitet, biologisk mångfald och social hållbarhet.

 – Våra uppdaterade kriterier för drivmedel omfattar allt från el, vätgas, fordonsgas och biodiesel HVO till alkylatbensin, bensin, dieselbränsle i miljöklass 1 och gasol. Kriterierna är uppdelade i stationstankning och bulkinköp, förklarar Heini-Marja Suvilehto.

Kriterierna bygger på samma information och principer som finns i lagen om miljöinformation om drivmedel. Från och med oktober i år ska det finnas färgkodad miljöinformation vid varje drivmedelspump på tankningsstationer. Färgkoden går från rött till gult och grönt, där rött är drivmedel med högre klimatpåverkan och mörkgrönt är den med lägst klimatpåverkan. Våra baskrav ligger på gul nivå i denna skala. Kraven är funktionskrav och pekar inte ut enskilda råvaror.

Inga kriterier för drivmedel som omfattas av reduktionsplikt 

För att minska klimatpåverkan från drivmedel finns sedan 2018 den så kallade reduktionsplikten. Den innebär att drivmedelsleverantörer har krav på sig att sänka utsläppen av växthusgaser genom att blanda hållbara biodrivmedel i bensin och diesel.

 Att införa ytterligare miljökrav för de drivmedel som regleras av reduktionsplikten är ett komplicerat sätt att ställa krav vid upphandling, enligt Heini-Marja:

 – Vi har därför inga kriterier för minskad klimatpåverkan för diesel eller bensin utöver det som regleras av reduktionsplikten. Våra kriterier omfattar bara drivmedel som inte omfattas av reduktionsplikten.

Kriterier för drivmedel

Kriterier för fordon