Start

Hållbar upphandling av textilier minskar miljöpåverkan

Publicerad 02 juni 2021

Textilindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Störst miljöpåverkan har produktionen där stora mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier används. Vi publicerar nu både nya och uppdaterade hållbarhetskriterier för textilier. Kriterierna gör det enklare att ställa krav på farliga ämnen, avloppsrening i produktion samt återvinning och återanvändning av textil.

Textilproduktion har stor klimat- och miljöpåverkan. Att producera ett kilo ny textil ger enligt Naturvårdsverket upphov till växthusgasutsläpp på mellan 10–40 kilo koldioxidekvivalenter beroende på energislag och material. Produktionen kräver också uppskattningsvis mellan 7 000–29 000 liter vatten per kilo textil beroende på fiber och produktionsmetod samt 1,5–6,9 kilo kemikalier beroende på fiberslag och produktionsmetod.

– Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla textilier som producerats på ett sätt som minskar påverkan på klimatet och miljön. Genom att ställa krav på kemikalier, rening, återbruk och återvinning kan mer hållbara textilier upphandlas, säger Susanna Vesterlund, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten och tillägger att textilier som tillverkas mer giftfritt från början bidrar till mer giftfria kretslopp och en cirkulär ekonomi.

Webbstöd för strategisk upphandling av textilier

Våra uppdaterade kriterier omfattar kläder för inomhus- och utomhusbruk, bäddtextil, handdukar och inredningstextil men även textilier med specialfunktioner som vattentäta, smuts- och oljeavvisande eller flamskyddade textilier.

Kriterierna har kompletterats med ett webbstöd för att belysa att de beslut som fattas innan upphandlingsdokumenten utformas har stor betydelse för miljöpåverkan. Webbstödet tar bland annat upp vikten av behovsanalys samt vilka val som kan göras för att minska miljöbelastningen genom att öka textiliernas livslängd.

– Genom att arbeta strategiskt med inköpen av textilier och ställa hållbarhetskrav i upphandlingen bidrar det offentliga till att minska miljöpåverkan och att vi når målen i Agenda 2030, säger Susanna Vesterlund.   

Webbstöd för strategisk och hållbar upphandling av textil

Nya och uppdaterade kriterier

Fyra nya hållbarhetskriterier har lagts till. Det är kriterier som ställer krav på rening av avloppsvatten från tillverkningsprocessen samt insamling av textilier för återanvändning respektive materialåtervinning. Kriterierna om återanvändning och materialåtervinning syftar till att främja att textilierna omhändertas efter att den upphandlande organisationen använt dem klart.

Vi har också uppdaterat och skärpt kriterierna som ställer krav på miljö- och hälsofarliga ämnen eftersom de är en stor del av den miljö- och hälsomässiga belastningen hos de färdiga textilierna. De kriterier eller delar av kriterier som nu omfattas av EU-lagstiftning om långlivade organiska föreningar (POP:s-förordningen) och om kemikalier (REACH) har utgått.

Kriterierna har delats in i två undergrupper, en som omfattar alla textilier och en med kompletterande kriterier för textilier med specialfunktioner. Detta för att ännu tydligare skilja ut de kriterier som bara ska användas vid upphandling av textilier som ska ha specialfunktioner som vattentät och vattenavvisande funktion, smuts- och oljeavvisande funktion eller flamskydd.

Nya och uppdaterade hållbarhetskriterier för textil

Hållbara textilier - Naturvårdsverket