Start

Upphandla textil som är bra för både ekonomi och miljö

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och mest förorenande branscher.  Störst miljöpåverkan har produktionen, där stora mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier används. De beslut som fattas innan upphandlingsdokumenten utformas kan därför ha stor miljöpåverkan vid inköp av textilier.

Den största miljöbelastningen sker i tillverkningsfasen av textil. Genom att förlänga livslängden på textilierna minskas behovet av nytillverkning. Förlängd livslängd genom återbruk kan främjas genom de val av textilier som görs redan vid inköpet gällande till exempel kvalitet, färger, modeller och loggor.

Genom att arbeta strategiskt med inköpen kan du minska din organisations miljöpåverkan och bidra till positiva miljöeffekter. Innan hållbarhetskriterierna används för att ställa krav behöver upphandlingen förberedas. Gör en behovsanalys,  ha dialog med möjliga leverantörer och fatta därefter ett strategiskt beslut om vad det är som ska upphandlas.

Följande frågor är viktiga att ställa:

 • Behöver vi upphandla eller finns produkter i organisationen som kan täcka behovet?
 • Vilka funktioner ska textilierna ha för att uppfylla våra behov?
 • Ska vi upphandla flergångs- eller engångstextil?
 • Vilka affärsmodeller erbjuder leverantörerna?
 • Ska vi äga eller hyra textilierna?
 • Ska vi upphandla återanvänd eller ny textil?
 • Hur ser vår interna process och våra rutiner ut för hantering av textilierna?
 • Vad kan vi göra för att förlänga livslängden på våra textilier?

Det är i inköpsprocessen som möjligheterna att framför allt förlänga livslängden skapas, men även möjligheter för återvinning. Förlängd livslängd, återbruk och återvinning är positivt ur hållbarhetssynpunkt. Det minskar behovet av nytillverkning av textil. Redan från förberedelserna till kravställningen i upphandlingen samt i realiseringen av inköpen kan detta påverkas. Det är också viktigt att tidigt ta ställning till hur sociala frågor ska beaktas i upphandling och om det är behövligt att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingen.

Läs mer i vårt generella stöd om att främja cirkulär ekonomi i inköpsprocessen.

Läs mer i vår riskanalystjänst

Behovsanalys

Innan upphandling av textilier påbörjas är det viktigt att analysera vilka behov verksamheten har. Utgå från användarnas behov gällande till exempel arbetskläder. Det kan vara bra att tänka på att önskemål och behov inte alltid är samma sak.

Behovsanalys

Tidig dialog

Genom dialog med potentiella leverantörer och andra marknadsaktörer får ni en bättre bild av vilka lösningar som finns på marknaden eller som kan utvecklas. Dialogen leder ofta till fler lösningsförslag från fler leverantörer, och på så vis en förbättrad konkurrens och effektivare upphandlingar.

Tidig dialog

Efterfråga funktion

Utgå från användarens behov och de funktioner som krävs vid användning av textilierna, i stället för att vid upphandling ställa krav på specifika fibrer eller fibermixer. Vilka funktioner behöver textilierna ha för att fungera i det dagliga arbetet? Det kan handla om exempelvis vattentäta jackor, förstärkningar på knän, lakan som tål många tvättar eller plagg med fickor som rymmer specifika verktyg. Leverantörerna kan då erbjuda textilier eller plagg som möter de efterfrågade funktionerna.

Funktionskrav i upphandling

Realisera avtal

När avtal har tecknats med vald leverantör kan ni starta upp, genomföra och börja använda avtalet i verksamheten. Här är det viktigt att förutsättningarna och villkoren under avtalstiden är tydliga för alla parter.

Det är viktigt att alla som är berörda av avtalet får den information de behöver för att kunna använda avtalet så som det är tänkt.  Det behöver vara tydligt för alla var avtalet finns, hur avrop eller beställningar görs samt vilket stöd som finns vid exempelvis bristfällig leverans. När det gäller textilier kan det finnas olika textilier för olika användningsområden, vilket gör det viktigt att tydliggöra vad som är avsett till vilken användning.

Genom att aktivt jobba med avtalsuppföljning kan ni säkerställa att det som levereras är det som kravställts.

Realisera avtalet

Ökad livslängd ger minskad miljöpåverkan

Ett sätt att avsevärt minska den totala miljöpåverkan från textilier är att öka den aktiva livslängden. Ju längre livscykel desto lägre miljöpåverkan. Att använda textilierna under en längre tid eller att återanvända dem gör att behovet av resurskrävande nyproduktion minskar. I en rapport från forskningsprogrammet Mistra Future Fashion konstateras att om textilier används tre gånger så lång tid som idag minskar den totala miljöpåverkan av produktionen med upp till 70 procent. Förutsättningen är att textilen ersätter ett nyproducerat plagg av jungfrulig råvara. 

Rapport från Mistra Future Fashion: Environmental assessment of Swedish clothing consumption - six garments, sustainable futures 

Vägar till ökad livslängd

Äga eller hyra?

Hyrda textilier innebär att leverantören äger dem och säkerställer att de är hela och rena när de tillhandahålls kunden. Leverantören ersätter och lagar de textilier som slits ut under kontraktets gång. Textilierna tas generellt sett inte med in i nästa avtal, men det finns exempel på organisationer som gör så och därmed förlänger textiliernas livslängd.

Textilier som köps in ägs av den upphandlande organisationen och har ett separat avtal för tvätt- och textilservice.  Den upphandlande organisationen avgör då när textilier behöver ersättas. Om inte reparation ingår i tvätt- och textilserviceavtalet kan ett sådant avtal behövas för att kunna laga det som är trasigt.

Undvik separat tvätt 

Att tvätta effektivt kan till exempel innebära att tvättmaskiner körs så fulla som möjligt. Dels leder det till en lägre förbrukning av energi och vatten, dels undviks onödigt slitage på tvättmaskinerna. Det ger alltså både en mindre påverkan på miljön och är mer tidseffektivt.  

 Fundera kring era specifika behov, krav och rutiner när det kommer till tvätt. Att ställa krav på att tvätt från olika användare alltid ska hanteras separat, även när det inte finns någon risk för smittspridning eller andra hygieniska bekymmer, kan innebära att det går åt onödigt mycket resurser. Genom att använda tvättnät kan olika användares textilier hållas åtskilda när de tvättas tillsammans i en och samma tvättcykel. Att undvika krav på separat tvätt bidrar till en minskad miljöpåverkan. 

Flergångs- eller engångstextilier

Användningsområdena för textilier kan se väldigt olika ut. Inom vissa användningsområden kan engångstextilier vara att föredra framför de som kan användas flera gånger.

Vid val mellan engångs- och flergångstextil är det viktigt att fundera på hur ditt behov av textilier ser ut och vad kostnaderna, respektive miljöbelastningen blir ur ett helhetsperspektiv. Miljöbelastningen kan också variera mellan olika typer av engångstextilier, fossilbaserade har generellt större klimatpåverkan än biobaserade. Fundera kring vilken kapacitet som krävs för tvätt och sterilisering samt vilka barriäregenskaper som krävs för infektionskontroll. Exempel på barriäregenskaper är vätsketäthet, andningsförmåga och smutsavvisning. Komfort, miljöpåverkan, kasserings- och avfallskostnader samt leveranser skiljer sig åt med de olika alternativen.

Region Stockholm har samlat information om engångstextilier med syfte att ge kunskap om hur miljöpåverkan kan minska genom rätt klädval inom vård och omsorg, samt att främja en korrekt användning av engångstextilier.

Läs mer om Region Stockholms arbete med miljöhänsyn vid klädval.

Hållbarhetskriterier för engångstextilier inom vård.

Hållbarhetskriterier

I Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst finns förslag på hållbarhetskriterier som kan användas vid upphandling av textilier.

Våra hållbarhetskriterier för textil syftar till att främja lång livslängd, minska mängden farliga ämnen samt främja hållbara leveranskedjor.

Våra hållbarhetskriterier på området:

Textilier

Tvätt- och textilservice

Engångstextilier för sjukvården

Ställa krav på märkning

Att använda krav på märkning i upphandling underlättar arbetet med kravställning och uppföljning. För att kunna ställa krav på märkning måste märkningen uppfylla sex förutsättningar som beskrivs i LOU (Lagen om Offentlig Upphandling). Det går inte på förhand att säga att en viss märkning går att använda för upphandling av en specifik produkt. Det beror på att märkningskraven ska vara lämpliga för att definiera det som ska upphandlas utifrån behoven och den upphandlande organisationens egna målsättningarna i den aktuella upphandlingen.  

Användning av märkning

Inom textilier finns många olika märkningar. Det finns märkningar på fibernivå, till exempel ekologisk bomull. Det finns även märkningar på textila produkter som till exempel Ökotex, GOTS, bluesign, Nordisk Miljömärkning (Svanen), EU Ecolabel och Bra Miljöval.

Socialt hållbar textilupphandling

Textilindustrin kännetecknas av en komplex och global leveranskedja med aktörer som samverkar över landsgränser.

Produktgruppen textil bedöms innebära höga risker. Det beror på att produktionen av textil aktualiserar risker inom samtliga områden 

 • mänskliga rättigheter 
 • arbetares rättigheter 
 • miljö
 • korruption.

Läs mer i riskanalystjänsten

Producentansvaret

I dagsläget finns inget producentansvar för textilier. Frivilliga initiativ finns för insamling av textilier för återanvändning och återvinning. År 2025 ska alla medlemsstater i EU samla in textilier separat. I december 2020 presenterades en utredning, Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2020:72), som föreslog införande av producentansvar för textilier. Utredningen syftade till att införa producentansvar för:

 • insamling av textilier för återanvändning
 • insamling av textilavfall för återvinning.

Producentansvaret ska enlig förslaget omfatta kläder av textil, hemtextil, inrednings-textil, väskor av textil och accessoarer av textil. Textilier som inte kommer att omfattas av producentansvaret är till exempel möbler, teknisk textil, filter, textil på löpmeter, madrasser och skor. Det föreslagna producentansvaret och skyldigheten att sortera ut textil från annat avfall omfattar både hushåll och verksamheter.